Tài liệu: So sánh thực tiễn thực tập và lý thuyết được học

Sau khi bạn thực tập và áp dụng những kiến thức được học vào công việc tại đơn vị thực tập rồi rút ra những kinh nghiệm thực tế. Khi viết báo cáo thực tập, các bạn sẽ cần phải So sánh giữa thực tế thực tập và lý thuyết được học. 

Bài viết này danh cho các bạn sinh viên ngành Kế toán tham khảo, đây là những gì mà admin rút ra khi thực tập và được học.

Nhận xét và so sánh giữa thực tế thực tập và lý thuyết được học 

4.1. So sánh về sở pháp lý ảnh hưởng đến công việc kế toán:

STT Công việc Doanh nghiệp     đang áp dụng   Kiến thức  thu thập qua  bài giang trên

trường lớp

  Quy định

được giang viên giới thiệu trong bài giảng

Môn học Giảng viên
1 Lập phiếu chi tiền theo biểu mẫu 02-TT Áp dụng mẫu biểu theo thông tư

200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 áp dụng cho năm 2017

  Chế độ kế

toán áp dụng

theo thông tư

200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 hoặc theo TT 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016

Kế toán tài        chính  

 

 

 

 

2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Áp dụng mẫu biểu theo thông tư

200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 áp dụng cho năm

2017

 

  Chế độ kế

toán áp dụng

theo thông tư

200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 hoặc theo TT 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016

Kế toán tài chính  

 

 

 

4.2. So sánh cách thức tiến hành và định khoản

STT Công việc Doanh nghiệp áp dụng Kiến thức thu thập qua bài giảng tên lớp
Hướng dẩn trong bài giảng của giảng viên Môn học Giảng viên  
1

 

Tính lương cho nhân viên bộ phận văn phòng Cách thức tiến hành: giống trình tự tiến hành ở chương 2

 

Nợ 334 (tùy theo phương pháp tính lương mà công ty áp dụng)

Có 111( trả tiền mặt cho người lao động)

Kế toán tài chính 4    
2 Tính các khoản trích theo lương cho nhân viên ở bộ phận văn phòng – Trích bảo hiểm theo quy định trừ vào tiền lương của người lao động (BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1% )

– Trích BH các loại theo qui định tính vào chi phí QLDN  (BHXH 17,5%, BHYT 3%, BHTN 1% , KPCĐ 2%)

Nợ 334 (tùy theo phương pháp tính lương mà công ty áp dụng)

Có 3382 ( trích KPCĐ của người lao động)

Có 3383 ( trích BHXH của người lao động)

Có 3384 ( trích BHYT của người lao động)

Có 3386 ( trích BHTN của người lao động)

 

 

Kế toán tài chính 4    

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu chia sẻ làm báo cáo thực tập ngành Kế toán hơn tại Vietbaocaothuctap.net. Hoặc tham khảo tại đây:

, ,