Tình hình tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa

Báo cáo thực tập Tình hình tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm của Ngân hàng thương mại
1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.3. Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam
2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
2.1. Các khái niệm tín dụng
2.2. Phân loại tín dụng
2.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
2.2.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
2.2.3. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng
2.2.4. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Nguyên tắc vay vốn.
3.2. Điều kiện vay vốn.
3.3. Hồ sơ vay vốn
3.4. Đối tượng vay vốn
4. RỦI RO TÍN DỤNG
5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
5.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng:
5.2. Doanh số cho vay
5.3. Doanh số thu nợ
5.4. Dư nợ.
5.5. Nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn
5.6. Hệ số vòng quay vốn lưu động
5.7. Lợi nhuận cho vay = Tổng thu nhập – Tổng chi phí
6. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TÍN DỤNG CHÍNH THỨC Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM
6.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
6.2. Ngân hàng chính sách xã hội
6.3. Quỹ tín dụng nhân dân.
6.4. Các tổ chức quần chúng
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TUYÊN HÓA,
QUẢNG BÌNH

1. MỘT SỐ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.2. Điều kiện xã hội
1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN
2. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NNo & PTNT HUYỆN TUYÊN
HÓA
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NNo & PTNT HUYỆN
TUYÊN HÓA
2.2. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NN0 & PTNT TUYÊN HOÁ
2.3. NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG NN0 & PTNT TUYÊN HÓA
2.4. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG
CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TUYÊN HOÁ
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN.
2. TÌNH HÌNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG NN0 & PTNT HUYỆN TUYÊN
HÓA
3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
3.1. DOANH SỐ CHO VAY.
3.2. DOANH SỐ THU NỢ
3.3. VỀ DƯ NỢ.
3.4. NỢ QUÁ HẠN
4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ
4.1. DOANH SỐ CHO VAY
4.1.1. Đối với nông nghiệp.
4.1.2. Đối với ngành Công Nghiệp Chế Biến
4.1.3. Đối với tiêu dùng
4.1.4. Đối với ngành khác
4.2. DOANH SỐ THU NỢ
4.2.1. Đối với nông nghiệp
4.2.2. Đối với Công Nghiệp Chế Biến
4.2.3. Đối với tiêu dùng
4.2.4. Đối với ngành khác
4.3. DƯ NỢ
4.3.1. Đối với nông nghiệp
4.3.2. Đối với ngành Công Nghiệp Chế Biến
4.3.3. Đối với tiêu dùng
4.3.4. Đối với ngành khác
4.4. NỢ QUÁ HẠN
4.4.1. Đối với nông nghiệp
4.4.2. Đối với ngành Công Nghiệp Chế Biến
4.4.3. Đối với ngành tiêu dùng
4.4.4. Đối với ngành khác
5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO KỲ HẠN Ở NGÂN HÀNG NN0 & PTNT
HUYỆN TUYÊN HÓA
5.1. DOANH SỐ CHO VAY
5.2. DOANH SỐ THU NỢ
5.3. DƯ NỢ
5.4. NỢ QUÁ HẠN
6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO KÊNH VỐN
6.1. DƯ NỢ THÔNG THƯỜNG.
6.2. DƯ NỢ CHO VAY DỊCH VỤ UỶ THÁC
7. KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN0 &
PTNT HUYỆN TUYÊN HÓA

8. TÌNH HÌNH VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NN0 & PTNT HUYỆN TUYÊN HÓA Ở CÁC
HỘ ĐIỀU TRA TẠI THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ VÀ XÃ ĐỒNG HÓA.
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Ở
NHNo & PTNT HUYỆN TUYÊN HÓA
1. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1.1. Thuận lợi
1.2. Khó khăn
1.3. Định hướng hoạt động tín dụng năm 2011
2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY
2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay
2.3. Hạn chế nợ quá hạn
2.3.1. Hoàn thiện kỹ thuật thẫm định
2.3.2. Tăng cường giám sát món vay
2.3.3. Nâng cao trình độ Cán bộ Tín dụng
2.3.4. Tạo lập thông tin một cách chính xác
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuyên Hóa
2.2. Đối với các ban ngành địa phương
2.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình
Tài liệu tham khảo

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn