Thực trạng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng của các hộ sản xuất

Báo cáo thực tập về Thực trạng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng của các hộ sản xuất tại xã Thủy Tân Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Giới hạn nghiên cứu.
6. Cấu trúc để tài
PHẦN II: NỘI DUNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1.1. Khái niệm tín dụng.
1.1.2. Bản chất và nguyên tắc của tín dụng.
1.1.3. Phân loại tín dụng.
1.1.4. Đặc điểm của vốn trong sản xuất nông nghiệp.
1.1.5. Vai trò của vốn tín dụng.
1.1.5.1. Vai trò của vốn tín dụng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn .
1.1.5.2. Vai trò của tín dụng đối với quá trình phát triển kinh tế hộ.
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.
1.2.1. Hiện trạng tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
1.2.2. Hiện trạng tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở một số nước.
1.2.3. Kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở một số nước
trên thế giới và ở Việt Nam.
1.3. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ CỦA CÁC
HỘ ĐIỀU TRA
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU..
2.1.1. Tình hình chung của Thị xã Hương Thủy.
2.1.2. Điều kiện tự nhiên của xã Thủy Tân.
2.1.2.1. Vị trí địa lý, địa hình.
2.1.2.2. Thời tiết khí hậu.
2.1.3. Điều kiện KT – XH của xã Thủy Tân.
2.1.3.1. Thực trạng phát triển KT – XH của xã.
2.1.3.2. Thực trạng sử dụng đất

2.1.3.3. Tình hình dân số và lao động.
2.1.3.4. Cơ sở hạ tầng.
2.1.3.5. Giáo dục – Y tế – DSKHHGĐ&TE..
2.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, KT – XH của xã Thủy Tân.
2.1.4.1. Thuận lợi
2.1.4.2. Hạn chế.
2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
2.2.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra.
2.2.1.1. Tình hình nhân khẩu và lao động.
2.2.1.2. Trình độ học vấn của chủ hộ.
2.2.2.Tình hình đất đai của hộ điều tra.
2.2.3. Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các hộ điều tra.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
2.3.1. Thuận lợi
2.3.2. Khó khăn.
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CỦA
CÁC HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.
3.1. TÌNH HÌNH TIẾP CẬN NGUỒN VỐN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
THỦY TÂN
3.1.1. Tổng quan về hệ thống cung cấp tín dụng nông thôn tại địa bàn xã Thủy Tân.
3.1.2. Mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống TDNT.
3.1.3. Qui trình tiếp cận nguồn vốn từ các kênh của các hộ sản xuất tại xã Thủy Tân.
3.1.3.1. Các kênh tiếp cận từ khu vực chính thức.
3.1.3.2. Các kênh tiếp cận từ khu vực bán chính thức.
3.1.3.3. Các kênh tiếp cận từ khu vực phi chính thức.
3.2. ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN, LÃI SUẤT CHO VAY VÀ MỨC VỐN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC
TDNT TỚI CÁC HỘ SẢN XUẤT Ở XÃ THỦY TÂN..
3.3. TÌNH HÌNH CHO VAY TỚI CÁC HỘ SẢN XUẤT TỪ CÁC TỔ CHỨC TDNT.
3.4. NHU CẦU VAY VỐN VÀ MỨC ĐÁP ỨNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
3.5. THỰC TRẠNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
3.5.1. Mức vay vốn của các hộ điều tra.
3.5.2. Mục đích sử dụng vốn vay của các hộ điều tra.
3.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN CỦA CÁC HỘ
ĐIỀU TRA
3.6.1. Nguyên nhân từ các hộ gia đình.
3.6.1.1. Năng lực tiếp cận của các hộ điều tra.
3.6.1.2. Mức độ hiểu biết của các hộ điều tra đối với các nguồn vốn tín dụng.
3.6.2. Nguyên nhân từ các nguồn cung tín dụng.
3.6.3. Sự tham gia của hộ điều tra vào các tổ chức xã hội
3.6.4. Kênh thông tin để biết về nguồn vốn vay.
3.6.5. Ý kiến đánh giá về hoạt động của các TCTDNT.
3.7. THỰC TẾ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
3.8. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.
3.9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY
CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.
3.9.1. Nhận xét về tình hình tiếp cận và sử dụng vốn vay của các hộ điều tra.
3.9.1.1. Những kết quả đạt được.
3.9.1.2. Những mặt hạn chế.
3.9.2. Giải pháp tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay cho các hộ sản xuất
3.9.2.1. Đối với nhà nước và chính quyền địa phương.
3.9.2.2. Đối với các tổ chức tín dụng nông thôn trên địa bàn.
3.9.2.3. Đối với các hộ vay vốn.
3.9.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.
3.9.3.1. Về phía chính quyền địa phương.
3.9.3.2. Về phía các tổ chức tín dụng.
3.9.3.3. Về phía hộ vay vốn.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn