Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG
VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Tìm hiểu chung về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại.
1.1.2. Phân loại ngân hàng thương mại:
1.1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại:
1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng :
1.1.3.2.Chức năng trung gian thanh toán:
1.1.3.3. Chức năng tạo tiền:
1.1.4. Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế:
1.1.4.1. Ngân hàng thương mại là nguồn cấp vốn cho nền kinh tế
1.1.4.2. Ngân hàng thương mại là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
1.1.4.3. Ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp và là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường.
1.1.4.4. Ngân hàng thương mại góp phần phân bổ, điều hòa vốn giữa các ngành, các vùng
trong nền kinh tế, do đó tạo nên sự phát triển nhanh giữa các vùng trong một nước.
1.1.4.5. Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.
1.1.4.6. Những vai trò cụ thể khác
1.1.5. Một số nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.1.5.1. Nghiệp vụ huy động vốn.
1.1.5.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn:
1.1.5.3. Nghiệp vụ trung gian khác:
1.2. Huy động vốn trong Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm huy động vốn trong ngân hàng thương mại
1.2.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại:
1.2.2.1. Nhận tiền gửi
1.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
1.2.2.3. Huy động vốn qua vay các tổ chức tín dụng
1.2.2.4. Vay từ ngân hàng trung ương
1.2.2.5. Huy động vốn qua các hình thức khác.
1.2.3. Vai trò của huy động vốn tại Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ Ngân hàng thương mại
1.2.3.2. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ khách hàng:

1.2.3.3. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ nền kinh tế:
1.2.4. Tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn
1.2.4.1.Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.2.4.2.Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả huy động vốn
1.2.5.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốn.
1.2.6.1. Các nhân tố khách quan
1.2.6.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh
Hải Phòng
2.1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Công thương Việt Nam
2.1.1.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng:
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng:
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành:
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Hải
Phòng:
2.2.1. Tổng quan về nguồn vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải
Phòng trong thời gian qua
2.2.1.1. Một số biện pháp nghiệp vụ đã áp dụng để tăng cường công tác huy động vốn tại
Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng thời gian qua
2.2.1.2. Một số biện pháp khác đã áp dụng để tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân
hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng thời gian qua
2.2.2. Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng
2.2.2.1. Theo loại hình tiền gửi
Biểu đồ 3:Tốc độ tăng trưởng của vốn ngoại tệ và nội tệ năm 2011-2013
2.2.2.2. Theo kỳ hạn
2.2.2.3. Theo nguồn huy động
2.3.Sự cân đối giữa cơ cấu huy động vốn và sử dụng vốn của NHTM CP Công thương chi
nhánh Hải Phòng.
2.4. Đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam- Chi nhánh Hải Phòng
2.4.1.Đánh giá theo các chỉ tiêu
2.4.2.1. Những tồn tại
2.4.2.2. Nguyên nhân:
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng trong thời
gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương Việt Nam trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng trong thời
gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương
chi nhánh Hải Phòng
3.2.1. Giải pháp về chính sách huy động vốn
3.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, đồng thời củng cố, nâng cao
uy tín, tạo lòng tin với khách hàng và thường xuyên coi trọng chất lượng phục vụ khách
hàng.
3.2.3. Tăng cường chiến lược Marketing ngân hàng .
3.2.4. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.5.Nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới công tác quản lý trong Ngân hàng
3.2.6.Gắn liền tăng trưởng huy động vốn với sử dụng vốn hiệu quả
3.2.7. Giải pháp khác

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương
Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn