Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hồng Bàng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: Cơ sở lý luận về tín dụng Ngân hàng và chất lượng tín dụng Ngân hàng
1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại
1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại
1.1.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tín dụng Ngân hàng.
1.1.3. Các hình thức tín dụng Ngân hàng .
1.1.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng.
1.1.4.1 Đối với khách hàng.
1.1.4.2 Đối với Ngân hàng Thương mại.
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế.
1.2. Chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng.
1.2.1. Khái niệm chất lượng hoạt động tín dụng
1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng.
1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lượng.
1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định tính.
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng.
1.2.3.1. Nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng
1.2.3.2. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng
1.2.3.3. Nhóm nhân tố khác
1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng
Chương II: Thực trạng chất lượng Tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh
Hồng Bàng.
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn-chi nhánh Hồng Bàng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh
Hồng Bàng .
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng.
2.1.2.2. Nhiệm vụ cơ bản của một số phòng ban.
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng
Bàng.
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn.
2.1.4.1. Những thuận lợi.
2.1.4.2. Những khó khăn.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng
Bàng
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Hoạt động huy động vốn
2.2.3. Hoạt động cho vay
2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng
A. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG
2.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng
2.3.1.1. Dư nợ tín dụng
2.3.1.2. Doanh số cho vay
2.3.2. Hiệu suất sử dụng vốn
2.3.3. Tình hình thu nợ
2.3.4. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.3.5. Tỷ lệ nợ xấu
2.3.6. Tỷ lệ sinh lời tín dụng
2.3.7. Vòng quay vốn tín dụng
2.3.8. Trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro
B. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH
2.4. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế về chất lượng tín dụng
2.4.2.2. Nguyên nhân
Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
chi nhánh Hồng Bàng.
3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng.
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh
Hồng Bàng.
3.2.1. Hoàn thiện công tác tín dụng.
3.2.2. Tăng cường công tác huy động vốn để đảm bảo cân đối và an toàn tín dụng.
3.2.3. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
3.2.4. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
3.2.5. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm soát.
3.2.6. Xây dựng chính sách tín dụng.
3.2.7. Thực thi chiến lược khách hàng lâu dài
3.3. Một số kiến nghị.
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng.
KẾT LUẬN
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn