Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.2 Đặc trưng của hoạt động tín dụng ngân hàng
1.1.3 Chính sách tín dụng
1.1.4 Quy trình tín dụng
1.1.5 Một số hình thức tín dụng ngân hàng
1.2 Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1 Nhân tố về phía Ngân Hàng
1.3.2 Về phía khách hàng
1.3.3 Nền kinh tế
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LD VID
PUBLIC – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
2.1 Khái quát về Ngân hàng LD VID PUBLIC – CN HẢI PHÒNG
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức .
2.1.3 Tình hình hoạt động của Ngân hàng LD VID Public – CN Hải Phòng giai đoạn 2011-
2013
2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng LD VID Public – Chi nhánh Hải
Phòng
2.2.1 Quy mô và phát triển quy mô tín dụng
2.2.2 Mức độ rủi ro tín dụng
2.2.3 Mức độ sinh lời
2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng của CN NHLD VID Public Hải Phòng
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế về chất lượng tín dụng tại VID Public Bank HP
2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LD
VID PUBLIC – CN HẢI PHÒNG
3.1 Định hướng của Ngân hàng LD VID PUBLIC – Chi nhánh Hải Phòng đối với vấn đề
chất lượng tín dụng

3.1.1 Định hướng chung của Hội sở
3.1.2 Định hướng phát triển của CN NHLD VID PUBLIC Hải Phòng
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng LD VID Public – Chi nhánh
Hải Phòng
3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.2.3 Chú trọng tới công tác đào tạo cán bộ tín dụng
3.2.4 Giải pháp xử lý nợ xấu
3.2.5 Nâng cao hiệu quả huy động vốn
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với Hội sở chính của VID Public Bank
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3 Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn