Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Mayflower

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Mayflower

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG
1.1. Cơ sở lý luận về kinh doanh nhà hàng trong khách sạn.
1.1.1 Khái niệm nhà hàng trong khách sạn
1.1.2 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận nhà hàng.
1.1.2.1 Vị trí, chức năng.
1.1.2.2 Nhiệm vụ chung.
1.1.3 Tầm quan trọng của bộ phận nhà hàng.
1.1.4 Tổ chức lao động của bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn.
1.1.5 Quy trình phục vụ của bộ phận kinh doanh ăn uống.
1.2 Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng.
1.2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ ăn uống.
1.2.2 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ ăn uống.
1.2.2.1 Chất lượng dịch vụ ăn uống khó đo lường và đánh giá.
1.2.2.2 Chất lượng dịch vụ ăn uống chỉ được đánh giá chính xác qua sự cảm nhận của người tiêu
dùng.
1.2.2.3 Chất lượng dịch vụ ăn uống phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ.
1.2.2.4 Chất lượng dịch vụ ăn uống khó đòi hỏi tính nhất quán cao.
1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống.
1.2.3.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật.
1.2.3.2 Đội ngũ lao động và cơ cấu tổ chức kinh doanh ăn uống.
1.2.3.3 Chất lượng và chủng loại sản phẩm ăn uống.
1.2.3.4 Quy trình phục vụ ăn uống.
1.2.4 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng
1.2.4.1 Chất lượng dịch vụ cao giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà hàng.
1.2.4.2 Tăng khả năng cạnh tranh và giá bán một cách hợp lý trên thị trường
1.2.4.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng giúp giảm thiểu các chi phí kinh doanh cho doanh
nghiệp.
1.2.5. Đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ của bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn.
1.2.5.1. Đo lường chất lượng dịch vụ ăn uống.
1.2.5.2. Đánh giá chất lượng dịch vụ tại nhà hàng thông qua việc áp dụng mô hình năm khoảng cách.
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH ĂN UỐNG Ở NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
MAY FLOWER
2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn MayFlower.

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn May Flower.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của khách sạn .
2.1.2.1. Số lượng CBCNV.
2.1.2.2. Sơ đồ tổ chức.
2.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3. Các tiện nghi, dịch vụ trong khách sạn.
2.1.3.1. Dịch vụ phòng lưu trú.
2.1.3.2. Bộ phận nhà hàng.
2.1.3.3. Các dịch vụ khác
2.1.4. Tình hình kinh doanh của khách sạn.
2.1.5. Phương hướng và kế hoạch kinh doanh của khách sạn.
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống ở nhà hàng – khách sạn May Flower.
2.2.1. Giới thiệu nhà hàng trong khách sạn.
2.2.1.1. Vị trí chức năng, nhiệm vụ của nhà hàng trong khách sạn.
2.2.1.2. Các nhà hàng trong khách sạn May Flower.
2.2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong nhà hàng.
2.2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
2.2.2. Quy trình phục vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn May Flower.
2.2.2.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật.
2.2.2.2. Đội ngũ lao động và cơ cấu tổ chức kinh doanh ăn uống
2.2.2.3. Chất lượng và chủng loại sản phẩm ăn uống.
2.2.2.4. Quy trình phục vụ ăn uống.
2.2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng tại khách sạn.
2.2.3.1. Đánh giá qua thang đo SERVQUAL:
2.2.3.2. Ưu điểm.
2.2.3.3. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại.
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ở
NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN MAY FLOWER
3.1. Định hướng phát triển của nhà hàng – khách sạn May Flower.
3.1.1. Tầm nhìn của nhà hàng- khách sạn May Flower.
3.1.2. Mục tiêu phát triển của nhà hàng – khách sạn May Flower
3.1.3 Định hướng phát triển kinh doanh của nhà hàng – khách sạn May Flower.
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng – khách sạn May Flower.
3.2.1. Hoàn thiện quy trình phục vụ ăn uống tại nhà hàng.
3.2.1.1. Cơ sở của giải pháp.
3.2.1.2. Phương pháp thực hiện.
3.2.1.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp.
3.2.2. Cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ ăn uống.
3.2.2.1. Cơ sở của giải pháp.
3.2.2.2. Phương pháp thực hiện.
3.2.2.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp.
3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên và kiểm soát chất lượng phục vụ của nhân viên.
3.2.3.1. Cơ sở của giải pháp.
3.2.3.2. Phương pháp thực hiện.
3.2.3.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp.
3.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thực đơn.
3.2.4.1. Cơ sở của giải pháp.
3.2.4.2. Phương pháp thực hiện.
3.2.4.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp.
3.3. Một số kiến nghị .
3.3.1. Kiến nghị đối với Ban giám đốc khách sạn.
3.3.2. Kiến nghị đối với Ban Giám đốc nhà hàng.
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn