Tìm hiểu về nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị

LỜI CÁM ƠN PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC… Read More

Phân tích ảnh hưởng của chính sách quản lý rừng cộng đồng đến người dân xã Bắc Sơn, huyện A Lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Tính CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1. Đối tượng nghiên cứu. 2. Phạm vi nghiên cứu. IV. Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG… Read More

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu. 1.3 Yêu cầu. 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1.5 Nội dung nghiên cứu. 1.6 Phương pháp nghiên cứu. 1.6.1 Phương pháp thu thập số liệu… Read More