Kết luận và Tài liệu tham khảo trong đề tài cho vay bất động sản

KẾT LUẬN
Hoạt động cho vay kinh doanh BĐS của ngân hàng có liên quan mật thiết với thị trường BĐS, mà thị trường BĐS lại chịu tác động lớn của cơ chế chính sách và pháp lý của nhà nước. Cơ chế chính sách của nhà nước sẽ kích cung và kích cầu cho thị trường BĐS, tạo điều kiện cho thị trường BĐS phát triển. Song song đó nếu thị trường BĐS càng phát triển thì hoạt động của Ngân hàng nói chung và về cho vay kinh doanh BĐS nói riêng sẽ càng phát triển hơn, đây là một bước ngoặc giúp thị trường tài chính Việt Nam pháp triển và sánh ngang với các cường quốc lớn trong tương lai.
Càng tiến sâu vào quá trình hội nhập thì vai trò của thị trường BĐS càng trở nên quan trọng vì hoạt động cho vay BĐS là sản phẩm thiết yếu giúp cho nền kinh tế cũng như xã hội phát triển tốt hơn và lâu dài hơn.
Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, với nhiều nguyên nhân khác nhau, thị trường BĐS Việt Nam đang phát triển thiếu tính bền vững, môi trường pháp lý chưa chặt chẽ, thông tin về thị trường còn thiếu,… Điều này sẽ gây rủi ro nhiều đến hoạt động tín dụng nói chung và cho vay kinh doanh BĐS của các ngân hàng nói riêng. Mặc khác, cho vay kinh doanh BĐS thường có quy mô lớn mà kỳ hạn dài, nên những rủi ro về tính thanh khoản trong suốt quá trình cho vay là rất lớn.
Chính vì vậy, các ngân hàng cần thận trọng cho vay trong lĩnh vực kinh doanh BĐS như tuân thủ nghiêm ngặc các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng, tín dụng ngân hàng, phải ban hành quy định về nghiệp vụ cho vay BĐS. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng bất động cần phải có ý thức cũng như sự quan tâm sâu sắc hơn đối với thị trường BĐS và cơ chế tín dụng cho sự phát triển của thị trường BĐS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật dân sự 2015.
2. Giang Xuân Hoa (2006), “Nghiệp vụ cho vay bất động sản”. Tài liệu hội thảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Land bank of Taiwan tổ chức tháng 3 năm 2006.
3. Các báo cáo của Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh từ 2013 – 2015.
4. PGD. Lê Trọng Tấn – Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 – 2014 và 2014 – 2015.
5. PGD. Lê Trọng Tấn – Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo kết quả cho vay bất động sản năm 2013, 2014, 2015.
6. Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo thường niên năm 2015.