Nâng cao chất lượng môi trường giáo dục địa phương

Tailieumau.net giới thiệu tới các bạn tài liệu bài báo cáo thực tập sư phạm là Nâng cao chất lượng giáo dục môi trường địa phương cho học sinh trung học phổ thông Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua các hoạt động ngoài lớp học để các bạn làm tài liệu tham khảo.

Mình xin trích lời mở đầu để các bạn tham khảo:

Xuất phát từ những lý do bản dưới đây :
1.1. Xuất phát từ chính sách và chiến lược thực hiện giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông CHDCND Lào
Một trong những quan điểm chỉ đạo chiến lược đối với giáo dục và thể thao ở CHDCND Lào là phát triển giáo dục và thể thao phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, gắn tiến bộ khoa học, công nghệ với củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa quan điểm này, trước tiên chúng ta phải ra sức tăng trưởng kinh tế, nghĩa là phải thực hiện mục tiêu kinh tế. Cùng với sự phát triển kinh tế, Lào đã và đang phải đối mặt không ít với vấn đề suy giảm môi trường nghiêm trọng như: ô nhiễm môi trường; cạn kiệt các nguồn tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; nhiều loại động vật quý hiếm bị xóa sổ; sự gia tăng dân số quá nhanh là nguy cơ dẫn đến nghèo đói và bệnh tật… Chính vì vậy, một trong những nguyên tắc cơ bản là phải kết hợp mục tiêu phát trển kinh tế – xã hội với mục tiêu sinh thái hay kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Vần đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được xác định không chỉ là vấn đề mang tính quốc gia mà còn là vấn đề toàn cầu hết sức cấp bách [1; 2; 5; 6; 7].
Tháng 6 năm 1991, Chính phủ nước CHDCND Lào đã thông qua kế hoạch Quốc gia về môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 1991 – 2000 [10]. Đây là văn bản có tính chiến lược đầu tiên đề cập đến tất cả các lĩnh vực môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, góp phần tích cực giải quyết vấn đề suy giảm môi trường toàn cầu.
Trong Luật “Môi trường và Xã hội” của CHDCND Lào cũng đã ghi rõ: “Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành luật pháp về bảo vệ môi trường, có quyền và trách nhiệm phát hiện, tố các hành vi vi phạm

pháp luật về bảo vệ môi trường”. Ngoài ra, trong Luật cũng đã nhấn mạnh rằng: “Tổ chức, cá nhân hoạt động nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào phải tuân theo pháp luật CHDCND Lào về bảo vệ môi trường” [6].
Hiện nay, cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho thời kỳ mới, Bộ khoa học – Công nghệ và Môi trường CHDCND Lào cũng đã đưa ra chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001- 2010. Báo cáo Chính trị của Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa VIII [5] và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Lào [7] đã đề cập vấn đề tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, về trách nhiệm của mỗi công dân trong công bảo vệ môi trường đã nhấn mạnh những giải pháp cơ bản đề thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường : “ Coi công tác bảo vệ môi trường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
Các văn bản có tính pháp lí nói trên là cơ sơ lỷ luận hết sức quan trọng liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài luận văn.
1.2. Xuất phát từ những thách thức cơ bản về hiện trạng môi trường ở CHDCND Lào, trong đó có địa phương huyện Hạt Xay Thoong thuộc khu vực thủ đô Viêng Chăn
Bước vào thiên niên kỉ mới – thế kỉ XXI, nhờ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới, cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, CHDCND Lào đang đúng trước những triển vọng tốt đẹp, đồng thời CHDCND Lào cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn lao, đặc biệt là những thách thức về môi trường. Những vấn

đề bức bách về môi trường như là: sự biến đổi khí hậu; suy giảm lượng và chất tài nguyên nước; suy thoái đất; nạn phá rừng và sa mạc hóa bên cạnh những vấn đề nổi cộm khác như tình trạng ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học.v.v. Những vấn đề nổi cộm và bức xúc đó không chỉ thể hiện ở tầm thế giới, tầm quốc gia mà còn thể hiện rất rõ nét ở ngay từng địa phương thôn, xóm của đất nước.
Là một bộ phận của cộng đồng dân cư – xã hội, địa phương huyện Hạt Xay Thoong ở thủ đô Viêng Chăn cũng đang đối mặt với những thách thức cơ bản. Cụ thể là:
Một là: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang thức đẩy sự đô thị hóa, mở rộng các khu công nghiệp, dịch vụ, các hoạt động sản xuất khác và do đó đã làm tăng nhu cầu về năng lượng, nguyên nhiên và vật liệu, tức là làm tăng thêm nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Hai là: Qúa trình toàn cầu hóa và ảnh hưởng của các vấn đề môi trường thế giới như: biển đổi khí hậu, an toàn và vệ sinh thực phẩm, các bệnh lây nhiễm…sẽ có tác động mạnh đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở địa phương và của đất nước.
Ba là: Công tác quản lí môi trường vẫn còn yếu kém và còn nhiều bất cập, nguồn đầu tư còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những vấn đề cơ bản nêu trên có liên quan trực tiếp đến mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế – xã hội trong đó có ngành Giáo dục và thể thao với lực lượng đông đảo HS đang học tập và sinh sống trên địa bàn của đất nước nói chung và của địa phương huyện Hạt Xay Thoong thuộc thủ đô Viêng Chăn CHDCND Lào nói riêng.
1.3. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác giáo dục môi trường, trong đó có giáo dục môi trường địa phương
Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật, là

nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên và thông tin cần thiết cho đời sống con người, là nơi chứa đựng và phân hủy các chất thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất,v.v. Môi trường không chỉ là nơi sinh ra, tồn tại, sinh trưởng và phát triển của muôn loài sinh vật (trong đó bao gồm cả loài người) mà còn là nơi làm việc và nghỉ ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét đẹp văn hóa thẩm mỹ…
Hiện nay, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề hết sức được quan tâm mang tính toàn cầu. Ở CHDCND Lào, ở từng địa phương, bảo vệ môi trường cũng đã và đang là một trong những vấn đề được quan tâm sâu sắc. Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào đã ban hành nhiều văn bản, trong đó có đề cập về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định ngày 17 /10/ 2001 của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc phê duyệt đề án “ Đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục Quốc dân ” [8] và Quyết định ngày 12/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ Lào về viêc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia năm 2010 và đinh hướng đến năm 2020 [7] đã tạo cơ sở hành lang pháp lí vững chắc cho những nỗ lực và quyết tâm bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển vì một tương lai bền vững cho đất nước.
Bảo vệ môi trường hiện nay là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Lào, ngày 31/01/2005, Bộ trưởng Bộ Giaó dục và Thể thao Lào đã ra chỉ thị về việc “ Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường” và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm trang bị cho học sinh các cấp học những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường bằng cách tổ chức các hoạt động ngoài giờ, ngoài lớp học, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các môn học như: vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lí” [9]. Từ những điều đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng: giáo dục bảo vệ môi trường cho HS trong trường học là một trong những vấn đề rất cần được chú ý và trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

1.4. Xuất phát từ tính ưu việt của hoạt động ngoài lớp học
Hoạt động ngoài lóp học là một hình thức hoạt động giáo dục mang tính tự nguyện và mang tính xã hội hóa cao, được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng và nhân cách học sinh [16; 17].
Hoạt động ngoài lớp học với nội dung, hình thức đa dạng và phong phú sẽ là phương thức để thực hiện nguyên lí giáo dục: “ Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”. Qua hoạt động này, kiến thức môn học vừa được cùng cố, vừa được khơi sâu. Ngoài ra, đây còn là môi trường rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người HS. Hoạt động ngoài lớp học tạo ra sự liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường với xã hội. Thông qua đó phát huy sức mạnh của cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục thể thao của nhà trường.
Xuất phát từ những lý do cơ bản trên đây, tôi lựa chọn đề tài “ Nâng cao chất lƣợng giáo dục môi trƣờng địa phƣơng cho học sinh trung học phổ thông Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua các hoạt động ngoài lớp học”.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment