Báo cáo thực tập Xây dựng và sử dụng sơ đồ hóa (GRAPH) trong dạy học địa lí lớp 10

Xây dựng và sử dụng sơ đồ hóa (GRAPH) trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cực

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
4. Lịch sử nghiên cứu
4.1. Trên thế giới
4.2. Ở Việt Nam
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
5.2. Phương pháp phân tích hệ thống
5.3. Phương pháp thống kê toán học
5.4. Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu
5.5. Phương pháp thực nghiệm
6. Những đóng góp của đề tài
7. Cấu trúc của đề tài
KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNGVÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1. Cơ sở lí thuyết về GRAPH
1.1.1.1. Khái niệm về GRAPH
1.1.1.2. Vai trò của GRAPH
1.1.1.3. Cơ sở hình thành phương pháp luận của việc chuyển hóa GRAPH toán học thành GRAPH dạy học
1.1.2. Khái quát chung về dạy học tích cực
1.1.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học
1.1.2.2. Phương pháp dạy học tích cực
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Đặc điểm, nội dung chương trình SGK lớp 10
1.2.2. Đặc điểm tâm sinh lí của HS lớp 10
1.2.3. Thực trạng sử dụng phương pháp GRAPH trong dạy học Địa lí lớp 10
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
2.1. Xây dựng GRAPH trong dạy học Địa lý lớp 10
2.1.1. Yêu cầu của việc xây dựng GRAPH
2.1.2. Phân loại các sơ đồ GRAPH trong dạy học Địa lí
2.1.2.1. GRAPH đường đi
2.1.2.2. Căn cứ theo khả năng rèn luyện thao tác tư duy logic
2.1.2.3. Căn cứ theo các đặc điểm
2.1.2.4. Căn cứ vào mức độ hoàn thiện, kiểm tra, đánh giá kết quả
2.1.2.5. Căn cứ vào mục đích dạy học
2.1.3. Quy trình xây dựng GRAPH
2.1.3.1. Quy trình lập GRAPH nội dung
2.1.3.2. Quy trình lập GRAPH hoạt động
2.2. Cách sử dụng GRAPH
2.2.1. Điều kiện để vận dụng phương pháp GRAPH có hiệu quả
2.2.2. Một số lưu ý khi dạy học bằng phương pháp GRAPH
2.2.3. Sử dụng GRAPH trong các khâu của quá trình dạy học
2.2.3.1. Sử dụng GRAPH trong khâu kiểm tra bài cũ
2.2.3.2. Sử dụng GRAPH trong khâu dạy bài mới
2.2.3.3. Sử dụng GRAPH trong khâu củng cố, hoàn thiện tri thức
2.2.3.4. Sử dụng GRAPH trong khâu hệ thống hóa kiến thức, ôn tập, kiểm tra, đánh giá
2.2.4. Kết hợp GRAPH với các phương pháp dạy học tích cực
2.2.4.1. Kết hợp với phương pháp đàm thoại
2.2.4.2. Kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giải
2.2.4.3. Kết hợp với phương pháp thảo luận
2.2.4.4. Kết hợp với một số phương tiện dạy học trực quan
2.3. Hệ thống các kiến thức vận dụng phương pháp GRAPH trong SGK Địa lí 10
2.4. Tổ chức hoạt động dạy học với sơ đồ GRAPH
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm
3.2. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Chọn trường thực nghiệm
3.3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.3.4. Các bước thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá
3.4.2. Kết quả điều tra, khảo sát
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI
1. Những đóng góp của đề tài
2. Một số kiến nghi
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn