Báo cáo thực tập khác đào tạo trung cấp nghề ở trường cao đẳng Việt Đức

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác  Đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lí do chọn đề tài

Quốc gia có nền công nghiệp phát triển đòi hỏi có giáo dục nghề nghiệp tốt cho ngƣời lao động. Việt Nam là một nƣớc đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Trƣớc những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực, vấn đề đào tạo ngƣời lao động đáp ứng nhu cầu của xã hội đang trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách của các cơ sở đào tạo nghề. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định: “Sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Chiến lƣợc Phát triển Giáo dục giai đoạn 2011

  • 2020 đã cụ thể hóa mục tiêu đối với dạy nghề trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH là: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các ngành nghề”. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2010, Điều 33, mục 3 “Giáo dục nghề nghiệp” cũng nêu rõ mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là “đào tạo ngƣời lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH, củng cố quốc phòng, an ninh”.

Chất lƣợng đào tạo nghề đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cũng nhƣ ngƣời học và toàn xã hội. Chất lƣợng dạy nghề muốn đƣợc bảo đảm và ngày càng đƣợc nâng cao cần phải hình thành và phát triển hệ thống kiểm định chất lƣợng dạy nghề – một công cụ hữu hiệu bảo đảm chất lƣợng đã đƣợc sử dụng tại nhiều nƣớc trên thế giới.

Kiểm định chất lƣợng trong đào tạo tại Việt Nam là một vấn đề vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển và đang hoàn thiện đối với hệ thống giáo dục nói chung cũng nhƣ dạy nghề nói riêng (Kiểm định chất lượng dạy nghề – thách thức, hội nhập và phát triển – TS. Đàm Hữu Đắc – Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH). Đã có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực kiểm định chất lƣợng, tiêu biểu nhƣ GS.TS. Nguyễn Đức Chính (Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học – 2002), Ngô Doãn Đãi, Phạm Xuân Thanh, Lê Vinh Danh, Nguyễn Hữu Châu… nhƣng chủ yếu là nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực kiểm định chất lƣợng trong giáo dục đại học, hoặc những nghiên cứu chỉ mới đi vào phân tích các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng; đánh giá công tác tự kiểm định của một cơ sở đào tạo cụ thể.

Với những ý nghĩa quan trọng đó thì việc duy trì và phát huy các ngành nghề đào tạo phải đƣợc dựa trên cơ sở đánh giá khoa học các chƣơng trình đào tạo đang thực hiện để tìm ra các ƣu điểm và hạn chế của chƣơng trình đào tạo. Trong nhiều năm qua trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đã có hoạt động đánh giá chất lƣợng đào tạo nghề. Tuy nhiên hoạt động này chỉ dừng lại ở dạng các báo cáo theo từng năm học và kết thúc các khóa học nên chƣa thể làm cơ sở tin cậy cho việc thay đổi chƣơng trình đào tạo. Từ đó đặt ra nhiệm vụ đối với nhà trƣờng là cần phải xem xét một cách có hệ thống việc quản lý, tổ chức, đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề. Là ngƣời đang công tác tại phòng Đào tạo nhà trƣờng và rất mong muốn có nhiều giải pháp để nâng caochất lƣợng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, vì vậy tôi chọn đề tài: “ Đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề tại trường CĐCN Việt Đức” để nghiên cứu.

2.  Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý chƣơng trình đào tạo và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề, tiến hành đề xuất các biện pháp đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trƣờng CĐCN Việt Đức.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

3.1.  Khách thể nghiên cứu

Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.

3.2.  Đối tượng nghiên cứu

Xây dựng các biện pháp đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.

4.  Giả thuyết khoa học

Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề đã triển khai đƣợc 4 năm theo thông tƣ số 21/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 07 năm 2011 về việc ban hành quy định chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề. Tuy nhiên hoạt động đánh giá chƣơng trình đào tạo hiện nay chƣa có cơ sở lý luận khoa học và chƣa tổ chức đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề. Nếu đề xuất đƣợc các biện pháp để đánh giá chƣơng trình đào tạo nghề thì chất lƣợng dạy nghề của trƣờng sẽ từng bƣớc đƣợc nâng cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu xã hội.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động đánh giá chƣơng trình đào tạo trung cấp nghề.
  • Khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy học trình độ trung cấp nghề và công tác đánh giá chƣơng trình đào tạo ở trƣờng CĐCN Việt Đức.
  • Xây dựng các biện pháp đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở Trƣờng CĐCN Việt Đức.

6.  Giới hạn phạm vi nghiên cứu

6.1.  Giới hạn đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về các biện pháp, tiêu chuẩn đánh giá chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trƣờng CĐCN Việt Đức.

6.2.  Giới hạn khách thể điều tra

Cán bộ quản lý đào tạo, giáo viên, học sinh hệ trung cấp nghề ở trƣờng CĐCN Việt Đức và một số cơ sở tiếp nhận học sinh của trƣờng đến học tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp và tuyển dụng học sinh của trƣờng.

7.  Phƣơng pháp nghiên cứu

7.1.  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu, các công trình khoa học trong và ngoài nƣớc có liên quan đến quản lý chất lƣợng và đánh giá chƣơng trình đào tạo để hình thành cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.

Phƣơng pháp nghiên cứu lịch sử vấn đề: Phát hiện và khai thác những khía cạnh mà các công trình nghiên cứu trƣớc đây chƣa đề cập đến, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp theo.

7.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí hoạt động đào tạo qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ dạy nghề của trƣờng, của ngành giáo dục và  đào tạo.

Xây dựng các chuyên đề và tổ chức hội thảo cấp trƣờng về “Tổng kết 5 năm công tác đào tạo trình độ trung cấp nghề”.

Điều tra bằng phiếu hỏi: Thăm dò ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh hệ trung cấp nghề và một số cơ sở sử dụng học sinh tốt nghiệp của trƣờng hoặc tiếp nhận học sinh thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp.

7.3.  Các phương pháp khác

Phƣơng pháp sử dụng thống kê toán học: thu thập xử lí các thông tin số liệu điều tra và nghiên cứu các hồ sơ thống kê.

Phƣơng pháp chuyên gia: lấy ý kiến các nhà quản lí, các giáo viên có nhiều kinh nghiệm, ý  kiến của học sinh nhằm thẩm định các biện pháp đã   đề xuất.

8.  Đóng góp của đề tài

  • Phát triển cơ sở lý luận về đánh giá chương trình đào tạo hệ trung cấp nghề.
  • Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề và thực trạng hoạt động đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường CĐCN Việt Đức .
  • Đề xuất các biện pháp đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường CĐCN Việt Đức.

9.  Cấu trúc luận văn

Ngoài phần Mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo luận  văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động đánh giá chương trình đào tạo;

Chương 2: Thực trạng về hoạt động đào tạo Trung cấp nghề ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức và công tác đánh giá chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề;

Chương 3: Xây dựng biện pháp đánh giá chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment