Đề tài: Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp

Các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp chưa có đề tài thì bài viết này phù hợp với các bạn, là một gợi ý không thể bỏ qua. Đề tài: Phân tich tình hình lợi nhuận doanh nghiệp được Admin chia sẻ dưới dạng Tài liệu Đề cương chi tiết viết báo cáo Tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, admin cũng có nhận viết báo cáo thực tập thuê hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp.

Đề tài Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp

Chương I Lý luận chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp

1.1. Lợi nhuân, kết câu lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận

 • 1.1.1. Khái niệm lợi nhuận
 • 1.1.2. Kết cấu lợi nhuận
 • 1.1.3. Vai trò của lợi nhuận
 • 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp
  • 1.1.4.1. Tổng mức lợi nhuận
  • 1.1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn kinh doanh
  • 1.1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
  • 1.1.4.4. Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí
  • 1.1.4.5. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

 • 1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
  • 1.2.1.1. Nhân tố khách quan
   • 1.2.1.1.2. Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô và chính sách kinh tế của Nhà nước
   • 1.2.1.1.3. Cung cầu hàng hóa trên thị trường
   • 1.2.1.1.4. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
   • 1.2.1.1.5. Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế
  • 1.2.1.2. Nhân tố chủ quan
   • 1.2.1.2.1. Phạm vi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
   • 1.2.1.2.2. Việc tổ chức tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ trên thị trường
   • 1.2.1.2.3. Hoạt động quản lý của doanh nghiệp
   • 1.2.1.2.4. Về mặt tài chính
   • 1.2.1.2.5. Ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và của người lao động
 • 1.2.2. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
  • 1.2.2.1. Nguyên tắc trong phân phối lợi nhuận
  • 1.2.2.2. Nội dung trong phân phối lợi nhuận
  • 1.2.2.3. Mục đích sử dụng các quỹ
 • 1.2.2.4. Ý nghĩa của việc phân phối

Xem thêm: 

 

Chương II Tình hình lợi nhuận và công tác quản lý phân phối lợi nhuận tại công ty

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh
  • 2.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
  • 2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh
  • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
  • 2.1.3.2 Mạng lưới kinh doanh
 • 2.1.4. Kết quả kinh doanh

2.2. Tình hình lợi nhuận và công tác phân phối lợi nhuân của công ty

 • 2.2.1. Tình hình lợi nhuận của công ty CP Nội thất Kiều Việt
  • 2.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
   • 2.2.1.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ
   • 2.2.1.1.2. Lợi nhuận hoạt động tài chính
  • 2.2.1.2. Lợi nhuận từ hoạt động khác
 • 2.2.2. Phân phối lợi nhuận
  • 2.2.2.1. Hiệu quả tài chính
  • 2.2.2.2. Phân phối lợi nhuận
 • 2.2.3. Đánh giá thực trạng về tình hình lợi nhuận của công ty CP Nội thất Kiều Việt
  • 2.2.3.1. Lợi nhuận theo nguồn hình thành
  • 2.2.3.2. Mối quan hệ giữa lợi nhuận với doanh thu và chi phí

2.3. Đánh giá chug hoạt động của công ty

 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại
 • 2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu

KẾT LUẬN

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn