Báo cáo thực tập tài chính tại trường Đai học Y tế Hải Dương

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

MỤC LỤC
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CÔNG LẬP
1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập
1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập .
1.1.2. Hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập
1.2. Cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập
1.2.1. Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính .
1.2.2. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính ..
1.2.3. Tiêu chí đánh giá mức độ tự chủ tài chính..
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp giáo dục – đào tạo công lập..
1.3.1. Nhân tố chủ quan ..
1.3.2. Nhân tố khách quan…
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..
2.1. Câu hỏi nghiên cứu …
2.2. Phương pháp nghiên cứu..
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ..
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu..
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu …
2.3.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động qua các năm .
2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ..
2.4. Khung phân tích của luận văn
Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG.
3.1. Khái quát về Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
3.2. Báo cáo thực tập Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương..
3.2.1. Tự chủ về thu tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương..
3.2.2. Tự chủ về chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương .
3.2.3. Phân phối chênh lệch thu chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
3.3. Đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.3.1. Những kết quả đạt được .
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân …
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
4.1. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
trong những năm tới.
4.1.1. Định hướng phát triển giáo dục – đào tạo Việt Nam trong những năm tới
4.1.2. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
trong những năm tới.
4.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học kỹ
thuật y tế Hải Dương……
4.2.1. Đa dạng hoá các nguồn thu cho sự phát triển của Trường Đại học
kỹ thuật y tế Hải Dương..
4.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút “đầu vào” và thúc đẩy
đầu ra, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội..
4.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tài chính .
4.2.4. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế ..
4.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất cho giảng dạy của nhà trường..
4.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN…
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng về dịch vụ bán lẻ đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn