Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng về huy động vốn dân cư

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Giải pháp huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Ngân hàng là một ngành hết sức quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới ở nƣớc ta hiện nay. Bằng các hoạt động của mình, Ngân hàng có thể huy động đƣợc nhiều nguồn vốn trong và ngoài nƣớc để tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế. Trong điều kiện nƣớc ta hiện nay, hệ thống Ngân hàng thƣơng mại giữ vai trò quan trọng nhất trong việc làm trung gian giữa tiết kiệm và đầu tƣ, giữa tác nhân thừa vốn và thiếu vốn. Vốn là một trong những yếu tố cơ bản đối với doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trƣờng. Với Ngân hàng, vai trò của nguồn vốn càng trở nên quan trọng do tính đặc biệt của Ngân hàng là kinh doanh quyền sử dụng tiền tệ. Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng, là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh. Vì lí do đó mà quản lí và phát triển quy mô nguồn vốn đặc biệt là vốn huy động là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà quản lý Ngân hàng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, số vàng tồn trữ trong dân khoảng 800 tấn, bên cạnh đó có hàng tỷ USD cũng đang đƣợc ngƣời dân nắm giữ, con số này khẳng định tiềm năng to lớn về nguồn lực vốn có thể huy động đƣợc trong dân cƣ. Nguồn lực về vốn trong dân là rất lớn, tuy nhiên để huy động đƣợc nguồn vốn đó để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế là rất khó. Một mặt do thói quen giữ tiền tại nhà để chi tiêu khi cần thiết và ngƣời dân chƣa hoàn toàn đặt niềm tin vào hệ thống tài chính của quốc gia. Vì vậy việc huy động vốn trong dân cƣ trở nên quan trọng tránh lãng phí một lƣợng vốn lớn có chi phí rẻ cho phát triển đất nƣớc. Tại các trung tâm kinh tế lớn nhƣ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… có mật độ rất đông các tổ chức tín dụng và hoạt động Ngân hàng rất sôi động. Các tổ chức tín dụng giữ vai trò chủ đạo về huy động vốn đầu tƣ cho phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm đổi mới vừa qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã huy động đƣợc khối lƣợng vốn lớn từ dân cƣ để đầu tƣ cho các thành phần kinh tế. Huy động vốn dân cƣ luôn chiếm tỷ trọng 60%- 70% tổng nguồn vốn huy động của mỗi Ngân hàng.
BIDV với chiến lƣợc trở thành Ngân hàng bán lẻ đứng đầu cả nƣớc, trong những năm qua đã không ngừng vận động tăng nguồn vốn huy động trong dân cƣ. Tuy nhiên, so với nhu cầu cấp vốn tín dụng thì nguồn vốn huy động trong dân cƣ chƣa đáp ứng đƣợc. Xuất phát từ thực tiễn trên, cùng với những kiến thức đƣợc học từ nhà trƣờng và quá trình làm việc tại NH TMCP Đầu tƣ và phát triển Từ Sơn, tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Sơn” báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình huy động vốn dân cƣ tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng lƣợng huy động vốn dân cƣ cho Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động vốn dân cƣ ở các Ngân hàng thƣơng mại.
– Đánh giá tình hình huy động vốn dân cƣ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
– Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả huy động vốn dân cƣ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
– Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn dân cƣ cho Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
– Đối tƣợng nghiên cứu là hoạt động huy động vốn và giải pháp huy động vốn dân cƣ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
– Đối tƣợng điều tra: Cán bộ ngân hàng, khách hàng gửi tiết kiệm
3.2. Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi nội dung:
– Tình hình huy động vốn dân cƣ của ngân hàng.
– Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn dân cƣ.
– Các giải pháp huy động vốn dân cƣ tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
* Phạm vi không gian:
– Địa bàn nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn.
* Phạm vi thời gian:
– Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2012-2014
– Đề tài thực hiện từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014.
4. Kết cấu của luận văn
– Ngoài phần Mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục,. luận văn gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động vốn dân cƣ tại ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động huy động vốn dân cƣ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển chi nhánh Từ Sơn.
Chƣơng 4: Giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả huy động vốn dân cƣ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển chi nhánh Từ Sơn.

Các bạn vui lòng tải về để tham khảo chi tiết nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng dịch vụ ngân hàng bán lẻ đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập marketing  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn