Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh cho tỉnh Phú Yên

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Định hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.  

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Lý do chọn đề tài:

Du lịch đã xuất hiện từ lâu của lịch sử phát triển loài người, là một trong những ngành kinh tế phát triển mạnh đa dạng và phong phú.Ngày nay, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa – xã hội, một ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia. Du lịch không những có khả năng tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho xã hội mà còn góp phần thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, giải quyết nhiều vấn đề mang tính chất xã hội.

Việt Nam, với tiềm năng đa dạng phong phú, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc vừa mang tính hiện đại. Đảng – Nhà nước ta đã xác định: “Phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng sẵn có để hội nhập.

Với những đặc trưng đặc sắc của mình, Phú Yên đã từng bước phát triển ngành du lịch đã được Đảng và nhà nước ủng hộ. Tuy nhiên, quy mô và chất lượng các loại hình du lịch chưa ngang tầm với tiềm năng, hiệu quả kinh doanh của các ngành du lịch còn khiêm tốn, chưa quảng bá được hình ảnh một cách rộng rãi để thu hút du khách. Mặc dù đã có những định hướng được ưu tiên đặc biệt, nhưng nhìn chung cơ sở vật chất du lịch Phú Yên vẫn chưa tích cực phát huy hết lợi thế của mình và cũng chưa khai thác đúng tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng. Sản phẩm du lịch hầu hết khá đơn điệu, trùng lắp, chất lượng dịch vụ còn yếu.

Xuất phát từ thực tiễn thiết thực và tính cấp bách của vấn đề, chúng tôi chọn đề tài: “ Định  hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020.”

2.   Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thị trường du lịch Phú Yên nhằm tìm hiểu hiện trạng  hoạt động của ngành du lịch Phú Yên và phân tích đánh giá môi trường, thực trạng phát triển của ngành du lịch. Qua đó vận dụng rút ra một số vấn đề phát triển du lịch cốt lõi cần quan tâm trong thời gian tới, đồng thời đề xuất một số chiến lược phát triển du lịch mới nhằm cùng chính quyền địa phương quảng bá hình ảnh của mình trong nhận thức của khách du lịch, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới. Góp phần điều chỉnh, hoàn thiện định hướng phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020 một cách chủ động, toàn diện và bền vững, từng bước đưa ngành du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế động lực của Tỉnh.

3.   Phạm vi nghiên cứu:

          Đề tài nghiên cứu được giới hạn về không gian ngành du lịch tỉnh Phú Yên trong mối quan hệ với sự phát triển của ngành trong cả nước. Đề tài không đi sâu nghiên cứu các vấn đề chuyên môn về du lịch mà chỉ phân tích những vấn đề tổng quát phục vụ cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Phú Yên.Các chính sách, kế hoạch đề ra được giới hạn về thời gian trong giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất các giải pháp thực hiện giai đoạn từ năm 2015 –  2020.

4.   Phương pháp nghiên cứu

          Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ đạo, kết hợp với nghiên cứu định lượng.Dữ liệu sử dụng để phân tích trong phương pháp nghiên cứu này là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, trong đó dữ liệu sơ cấp là chủ yếu. Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu của các nhà nghiên cứu trước đây, các tài liệu, báo cáo của tỉnh Phú Yên, Tổng cục du lịch, Tổng cục thống kê và của ngành du lịch tỉnh Phú Yên…Dữ liệu sơ cấp chủ yếu là quan sát thực tế.

5.   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Qua nghiên cứu và phân tích xu hướng chiến lược phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020, đề tài sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn và có căn cứ để so sánh với những đề tài khác về những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch Phú Yên.

Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là bước cụ thể hóa chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh về khả năng đột phá, tăng tốc phát triển du lịch Phú Yên xứng đáng là một trong những địa bàn trọng điểm du lịch của cả nước.

          Trước tình hình khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, du lịch Phú Yên cần phải có chiến lược phát triển dài hạn phù hợp, đặc biệt là định hướng phát triển chiến lược phát triển du lịch thành phố Tuy Hòa để có những giải pháp tối ưu nhất trong xu thế hội nhập.

          Nhưng do thời gian nghiên cứu có hạn và để nghiên cứu đi sâu vào trọng tâm là tìm hiểu về định hướng chiến lược phát triển du lịch Phú Yên nên đề tài chỉ tập trung vào du lịch Phú Yên chứ chưa đi sâu phân tích hết các khía cạnh, chi tiết có liên quan.

6.   Kết cấu của luận văn:

          Luận văn được thực hiện gồm 3 chương để làm rõ những quan điểm đã được đưa ra từ đầu:

          Mở đầu: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu

          Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển du lịch.

          Chương 2: Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Yên trong thời gian qua.

          Chương 3: Định hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

          Kết luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu, những mặt đạt được của đề tài, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, , , ,