Hoàn thiện quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  là Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn là nhân tố ảnh hƣởng quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, có tác động không nhỏ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng nhƣ sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh. Du lịch Quảng Ninh những năm qua đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong quá trình phát triển, nhiều yêu cầu của hoạt động du lịch vẫn chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ. Việc hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn góp phần quan trọng trong việc phát triển các hoạt động du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Để kinh doanh khách sạn thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một yêu cầu không thể thiếu đó là vai trò quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn. Bởi lẽ thông qua quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn nhà nƣớc sẽ định hƣớng cho du lịch phát triển về mọi mặt với mục tiêu khai thác lợi thế tối đa nhằm đem lại lợi nhuận đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế. Cùng với sự ra đời của Tổng cục du lịch năm 1992 hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch đã đƣợc hình thành đồng bộ ở nƣớc ta từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nƣớc trên lĩnh vực du lịch thể hiện bằng việc tạo lập môi trƣờng pháp lý về du lịch, xây dựng các chƣơng trình phát triển du lịch quy mô toàn quốc, ngành, địa phƣơng tổ chức thực hiện các chƣơng trình du lịch quản lý hệ thống doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế du lịch của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.
Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của toàn xã hội và sự nỗ lực của các tổ chức Hiệp hội, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, sự nghiệp du lịch của tỉnh Quảng Ninh nhất là thành phố Hạ Long có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lƣợng; công tác quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn từng bƣớc thu đƣợc hiệu quả nhất định, tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch. Sự phát triển và đóng góp của công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn từng bƣớc hoàn thiện, hoạt
động kinh doanh du lịch đã đi vào nề nếp. Để có đƣợc thành quả đó, vai trò của công tác quản lý nhà nƣớc trong việc phát triển kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố gắn liền với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long là rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt đƣợc vẫn còn nhiều bất cập, chậm đổi mới, chƣa theo kịp yêu cầu, chƣa tạo đƣợc ấn tƣợng tốt cho khách du lịch.
Để thực hiện các mục tiêu và quan điểm phát triển du lịch nêu trên, ngoài sự nỗ lực của các cơ sở du lịch của tỉnh, về phía quản lý nhà nƣớc cần có những biện pháp đổi mới và thực hiện triệt để trong thực tế. Việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long giữ đƣợc các chuẩn mực và chất lƣợng dịch vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, về lâu dài sẽ phát triển ổn định và hiệu quả cao.
Trong điều kiện hiện nay, để đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, cần có những công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới và hoàn thiện công tác này.
Với những lý do nêu trên, đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long” đƣợc lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp khóa học thạc sĩ của học viên.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, , ,

Về Minh Công

Chắp cánh ước mơ - Cầu nói tri thức Luôn cập nhật, lắng nghe và chia sẻ tới mọi người!
Xem tất cả các bài viết của Minh Công →