Báo cáo thực tập kế toán quản lý tốt công nợ tại Công ty thiết bị điện Thanh Linh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toán là Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.                 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh việc thanh toán và thu chi. Các khoản phải thu phải trả cần có một khoảng thời gian nhất định mới thanh toán đƣợc. Ngƣời quản lý không chỉ quan tâm đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận mà cái họ cần thƣờng xuyên nắm bắt đƣợc là tình hình tài chính trong đó có tình hình thanh toán, khả năng trả nợ.

Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện tình trạng hay thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm, phản ánh kết quả của toàn bộ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành. Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện sự tồn tại cũng nhƣ nỗ lực của doanh nghiệp trên mọi mặt hoạt động. Phải xem xét tài chính để có thể tham gia ký kết các hợp đồng, có đủ khả năng thanh toán đảm bảo an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp. Và nghiệp vụ thanh toán xảy ra ở cả trong quá trình mua hàng và quá trình tiêu thụ, nó liên quan mật thiết với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn.

Để bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp phục vụ tốt quá trình kinh doanh thì kế toán phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp trên cơ sở đó nhà quản lý kinh tế phải có những biện pháp giải quyết tốt tình hình công nợ.

Nhƣ vậy có thể nói các nghiệp vụ thanh toán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Sau quá trình học tập và nghiên cứu ở trƣờng đƣợc trang bị các kiến thức cơ bản và đặc biệt sau quá trình thực tập tại phòng kế toán của Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh” làm báo cáo thực tập của mình.

2.  Mục đích nghiên cứu đề tài.

Nghiên cứu để làm rõ những lý luận chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

Làm rõ thực trạng về công tác kế toán thanh tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cƣờng quản lý công nợ tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Đề tài nghiên cứu các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp, với khách hàng tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp kế toán Phương pháp thống kê

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

5.  Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 chương:

 Chương 1: Lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp.

 Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.

 Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho siêu thị MEDICARE đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

, , , ,