Báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Kaiteki

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập du lịch  các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người thu nhập thấp tại tp.Hồ Chí Min Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khách sạn Kaiteki (2015) để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra  các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách sạn “con nhộng” của khách sạn Kaiteki Hotel. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Sau khi nghiên cứu lý thuyết của các học giả nổi tiếng thế giới về chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng khách hàng và các mô hình đánh gía chất lượng dịch vụ và sự hài lòng.Tác giả đã tiến hành nghiên cứu để kiểm định mô hình.

Bước một nghiên cứu định tính để có thang đo sơ bộ, tác giả đã tiến hành thu thập và phân tích 300 bảng câu hỏi với 30 biến quan sát. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho thấy tất cả các biến quan sát đều đạt yêu cầu. Sau khi nghiên cứu sơ bộ tác giả đã có thang đo chính thức.

Bước hai nghiên cứu định lượng bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến như: kiểm định bằng Cronbach Alpha, phân tích khám phá nhân tố, phân tích tương quan, hồi quy, phân tích phương sai. Từ 300 phiếu điều tra hợp lệ từ khách hàng kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu nhân tố trong mô hình nghiên cứu có ý nghĩa với mức độ tác động được sắp xếp theo thứ tự như sau: (1) mức độ tin cậy, (2) yếu tố hữu hình, (3) mức độ đáp ứng, (4) lòng cảm thông, (5) Sự bảo đảm, (6) giá cả

Với phương trình hồi qui sau trong báo cáo thực tập như sau:

Hài lòng = 0,036 + 0,206 Tin cậy + 0,170 Đáp ứng + 0,220 Hữu hình + 0,125 Cảm thông + 0,154 Đảm bảo + 0,125 Giá cả.

Cuối cùng kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những đóng góp, ý nghĩa, hạn chế và hướng nghiên cứu cho các nghiên cứu trong tương lai.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập du lịch khác là:  Báo cáo thực tập du lịch của công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất

Các bạn có thể tham khảo các mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khác như là báo cáo thực tập marketing, báo cáo thực tập kế toán, nhân sự, bảo hiểm, y dược,…. để làm tài liệu tham khảo cho mình.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

, , ,