Tìm hiểu về nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị

LỜI CÁM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1.1 Một số khái niệm về nhận thức và thái độ.
1.1.2 Một số khái niệm về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1.1.3 Nguồn gốc, thành phần của rác thải sinh hoạt
1.1.4 Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt
1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt
1.1.6 Lợi ích từ việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt
1.1.7 Tác hại của rác thải sinh hoạt
1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN.
1.2.1 Tình hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải trên thế giới
1.2.2 Tình hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải ở Việt Nam.
1.2.3 Tình hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải ở Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ.
2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
2.1.1 Điều kiện tự nhiên.
2.1.2 Điều kiện kinh tế – xã hội
2.2 Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà
2.2.1 Quá trình thành lập và mô hình tổ chức bộ máy.
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Công ty.
2.2.3 Hiện trạng phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty từ năm 2007 – 2010
2.3 Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
2.4 Dự báo lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ 2010 – 2020.
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
3.1 Các thông tin chung về mẫu điều tra.
3.2 Mức độ hiểu biết của người dân trong việc phân loại, thu gom RTSH.
3.3 Mức độ hiểu biết của người dân trong việc xử lý RTSH.
3.4 Mức độ hiểu biết của người dân về ô nhiễm môi trường do RTSH.
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÂN LOẠI THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ.
4.1 Giải pháp tổng thể.
4.2 Giải pháp cụ thể.
4.2.1 Về cơ chế quản lý.
4.2.2 Giải pháp tài chính.
4.2.3 Xây dựng phương án vận chuyển rác thải đến bãi chôn lấp .
4.2.4 Phân loại rác thải tại nguồn.
4.2.5 Ứng dụng công nghệ ủ sinh học (composting).
4.2.6 Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn