Thực trạng và ảnh hưởng của manh mún đất đai đến sản xuất lúa vùng đồng bằng huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
4. Nguồn dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu.
5. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.
1.1. Tổng quan về Chính sách quản lý và sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam trong
bối cảnh lịch sử phát triển
1.2. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu trong đề tài
1.2.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình trạng manh mún đất đai
1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất lúa.
1.3. Tình trạng manh mún đất đai ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam.
1.4. Nguyên nhân manh mún đất đai
1.4.1. Nguyên nhân về cung manh mún.
1.4.2. Nguyên nhân về cầu manh mún.
1.5. Lợi ích và chi phí lên quan đến manh mún đất đai
1.6. Manh mún đất đai và bài học từ các nước trên thế giới
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN LỆ THỦY.
2.1. Tổng quan về tình hình sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy.
2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
2.1.2. Tình hình sản xuất lúa của huyện.
2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng nghiên cứu.
2.2.1 Điều kiện tự nhiên.
2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội của vùng nghiên cứu.
2.3. Tình hình chung của nhóm hộ điều tra và tình hình sản xuất lúa .
2.3.1. Thông tin cơ bản về hộ.
2.3.2. Tình hình sản xuất lúa của hộ.
2.4. Thực trạng manh mún đất đai tại vùng nghiên cứu.
2.5 Ảnh hưởng của manh mún đất đai đến sản xuất lúa của hộ.
2.5.1. Ảnh hưởng đến năng suất lúa.
2.5.2. Ảnh hưởng đến chi phí phân bón.
2.5.3. Ảnh hưởng đến chi phí công lao động.
2.5.4. Ảnh hưởng đến chi phí giống.
2.6. Ý kiến đóng góp của người dân.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ MANH MÚN ĐẤT ĐAI
3.1. Tiếp tục thúc đẩy quá trình dồn điền đổi thửa.
3.1.1. Căn cứ pháp luật của công tác “DĐĐT”.
3.1.2. Mục đích của việc DĐĐT bao gồm:
3.1.3. Những khó khăn và thách thức của công tác DĐĐT tại địa bàn nghiên cứu.
3.2. Khuyến khích thị trường giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp.
3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và thủy lợi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn