Phân tích ảnh hưởng của chính sách quản lý rừng cộng đồng đến người dân xã Bắc Sơn, huyện A Lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
I. Tính CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng nghiên cứu.
2. Phạm vi nghiên cứu.
IV. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. Cơ sỞ LÝ LUẬN.
1.1.1. Vai trò của rừng.
1.1.2. Phân loại rừng.
1.1.3. Quản lý rừng bền vững.
1.1.4. Quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
1.1.5. Lâm nghiệp cộng đồng.
1.1.6. Phương pháp nghiên cứu và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tác động kinh tế .
1.1.6.1. Phương pháp nghiên cứu.
1.1.6.2. Hệ thống các chỉ tiêu.
1.2. Cơ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.2.1. Tình hình tài nguyên rừng thế giới
1.2.2. Tình hình tài nguyên rừng Việt Nam.
1.2.3. Hiện trạng quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
1.2.3.1. Thế giới
1.2.3.2. Việt Nam.
1.2.4. Hiện trạng quản lý rừng cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.2.5. Hiện Trạng quản lý rừng cộng đồng ở huyện A Lưới
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NGƯỜI DÂN XÃ BẮC SƠN.
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.
2.1.1. Điều kiện tự nhiên .
2.1.1.1. Vị trí địa lý.
2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu.
2.1.1.3. Đặc điểm về địa hình.
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.1.2.1. Dân số và lao động.
2.1.2.2. Tình hình đất đai và sử dụng đất đai của xã.
2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng của địa bàn nghiên cứu.
2.1.2.4. Nhận xét chung về điều kiện kinh tế xã hội
2.2. Công tác QUẢN LÝ RỪNG XÃ BẮC SƠN.
2.2.1. Điều kiện căn cứ giao rừng.
2.2.1.1. Căn cứ giao rừng.
2.2.1.2. Điều kiện giao rừng.
2.2.2. Hiện trạng khu rừng được giao.
2.2.3. Tiến trình giao rừng cho cộng đồng thôn.
2.2.4. Tiến hành xây dựng quy ước.
2.3. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NGƯỜI DÂN
XÃ BẮC SƠN.
2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra.
2.3.1.1. Tình hình lao động, nhân khẩu và vốn đầu tư vào sản xuất của các HGĐ.
2.3.1.2. Cơ cấu đất đai sản xuất của hộ gia đình.
2.3.2. Tác động về mặt kinh tế.
2.3.2.1. Cơ cấu tổng thu nhập của hộ gia đình.
2.3.2.2. Cơ cấu chi phí của hộ gia đình.
2.3.2.3. Cơ cấu thu nhập của hộ gia đình.
2.3.2.4. Ý kiến của người dân về tác động của QLRCĐ đến kinh tế HGĐ.
2.3.3. Tác động về mặt xã hội
2.3.3.1. Xu hướng thay đổi nghề nghiệp của người dân.
2.3.3.2. Nâng cao ý thức vai trò của người dân trong việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ tài
nguyên rừng
2.3.4. Tác động về môi trường.
2.3.4.1. Nâng cao độ che phủ của rừng.
2.3.4.2 Tác động giảm xói mòn đất và nâng cao chất lượng đất tại địa phương tại địa
phương.
2.3.4.3. Tác động đến nguồn nước.
2.4 . Đánh giá chung chính sách QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẮC
SƠN.
2.4.1. Kết quả đạt được.
2.4.2. Hạn chế.
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH.
3.1.1. Định hướng phát triển 3 loại rừng.
3.1.2. Định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng:
3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ phát triển lâm nghiệp CỒNG ĐỒNG VÀ CẢI THIỆN SINH
KẾ CỦA NGƯỜI DÂN.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn