Nghiên cứu tình hình cung cấp nước sinh hoạt ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tình hình cung cấp nước sinh hoạt ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Nước sạch và tầm quan trọng của nước sạch
1.1.1.1 Khái niệm về nước sạch sinh hoạt
1.1.1.2 Tầm quan trọng của nước sạch.
1.2. Cơ sở thực tiễn:
1.2.2 Vấn đề khan hiếm nước sạch trên thế giới và ở Việt Nam.
1.2.2.1 Sự khan hiếm nước sạch trên thế giới
1.2.4. Sự khan hiếm nước sạch ở Việt Nam:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT Ở THỊ TRẤN THUẬN AN
2.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý:
2.1.2 Đặc điểm về địa hình thỗ nhưỡng
2.1.2.1 Địa hình
2.1.2.2 Thỗ nhưỡng
2.1.3 Khí hậu – Thuỷ văn
2.1.3.1 Khí hậu
2.1.3.2 Thủy văn
2.1.4 Dân số và lao động
2.1.4.1 Dân số
2.1.4.2 Lao động
2.1.5. Văn hóa – xã hội
2.1.5.1 Giáo dục đào tạo:
2.1.5.2 Về công tác y tế, dân số:
2.1.5.3 Về khoa học công nghệ và môi trường:
2.1.6 Hiện trạng giao thông.
2.1.7 Hệ thống thoát nước – vệ sinh môi trường
2.1.8 Tình hình phát triển kinh tế của thị trấn Thuận An
2.2. Tình hình cơ bản và hệ thống cấp nước của công ty cấp thoát nước Thừa Thiên Huế
2.2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty cấp thoát nước Thừa Thiên Huế.
2.2.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của công ty cấp thoát nước Thừa Thiên Huế.
2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức.
2.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ.
2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
2.2.3.1. Hệ thống các nhà máy nước.
2.2.3.2. Hệ thống mạng đường ống.
2.2.3.3. Cơ sở vật chất khác.
2.2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cấp thoát nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2003 – 2005.
2.2.4.1. Khu vực dịch vụ cung cấp.
2.2.4.2. Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh.
2.2.4.3. Khả năng phục vụ của hệ thống cấp nước.
2.3 Thực trạng của hệ thống cấp nước sinh hoạt hiện nay ở Thuận An
2.4. Khó khăn và thuận lợi trong quá trình
2.4.1 Khó khăn
2.4.1.1 Khó khăn về kinh tế tài chính
2.4.1.2 Khó khăn về xã hội và tập quán
2.4.1.3 Khó khăn về kỹ thuật và thiên tai
2.4.2 Thuận lợi.
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THUẬN AN
3.1 Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng nước sạch
3.2 Đánh giá mức độ hài lòng của các hộ gia đình về dịch vụ cung cấp nước
3.3 Đánh giá của các hộ gia đình về mức phí sử dụng nước sinh hoạt
3.4 Hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch.
3.4.1 Doanh thu của nhà máy nước Phú Dương qua các năm
3.4.2 Chi phí của nhà máy nước Phú Dương qua các năm.
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP NƯỚC SẠCH Ở THỊ TRẤN THUẬN AN
4.1 Thông tin – Giáo dục – Truyền thông
4.1.1 Tầm quan trọng và mục đích Thông tin – Giáo dục – Truyền thông
4.1.2 Nâng cao khả năng và tự nguyện chi trả
4.1.3 Bảo vệ người sử dụng nước
4.2 Cải tiến tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực
4.2.1 Cải tiến tổ chức
4.2.1.1 Trách nhiệm của Trung ương, các Bộ và tổ chức xã hội
4.2.1.2 Trách nhiệm của các cấp hành chính tỉnh, huyện, thị trấn
4.2.2 Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
4.2.2.1 Ban hành hệ thống văn bản pháp quy bao gồm:
4.2.2.2 Công tác quy hoạch
4.2.2.3 Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân tham gia phát triển cấp nước sạch
4.2.2.4 Tổ chức các hệ thống cấp nước tập trung
4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực
4.3 Đổi mới cơ chế tài chính, huy động nhiều nguồn vốn để phát triển cấp nước sạch
4.3.1 Huy động các nguồn vốn trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài
4.3.2 Hệ thống trợ cấp của nhà nước
4.3.3 Nhà nước hỗ trợ hệ thống tín dụng
4.4 Nghiên cứu phát triển và áp dụng công nghệ thích hợp
PHẦN III: KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn