Hiện trạng sử dụng đất và các vấn đề làm suy giảm chất lượng đất nông nghiệp ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Hiện trạng sử dụng đất và các vấn đề làm suy giảm chất lượng đất nông nghiệp ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .
2. Mục đích nghiên cứu .
3. Phương pháp nghiên cứu .
3.1 Phương pháp điều tra, thu thập thông tin .
3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .
3.2 Phương pháp chuyên gia:
3.3 Phương pháp phân tích kinh tế .
3.4 Phương pháp so sánh.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC TÁC ĐỘNG LÀM
SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP.
1.1 Cơ sở lý luận
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đất đai đối với con người.
1.1.2 Mối quan hệ giữa con người và đất đai qua lịch sử .
1.1.3 Các vấn đề nảy sinh trong quá trình sử dụng đất
1.1.4 Quan điểm sử dụng đất bền vững.
1.1.5 Nâng cao chất lượng đất
1.1.6 Khái niệm, nguyên nhân ô nhiễm đất
1.1.6.1 Khái niệm ..
1.1.6.2 Nguồn gây ô nhiểm đất
1.1.6.3 Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất
1.1.7 Khái niệm, nguyên nhân suy thoái đất
1.2 Nhân tố tác động tới sử dụng đất
1.2.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới sử dụng đất
1.2.2 Yếu tố kinh tế ảnh hưởng tới sử dụng đất
1.2.3 Yếu tố thể chế ảnh hưởng tới sử dụng đất
1.3 Hiện trạng sử dụng và tình hình chất lượng đất đai trên thế giới
1.4 Hiện trạng sử dụng và chất lượng đất đai ở Việt Nam
1.5 Hiện trạng sử dụng đất ở Hà Tĩnh.
1.6 Các chỉ tiêu nghiên cứu .
1.6.1 Các chỉ tiêu đánh giá đất đai
1.6.2 Các chỉ tiêu đánh giá suy giảm chất lượng đất.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH
2.1 Tình hình cơ bản của huyện Lộc Hà
2.1.1 Vị trí địa lý .
2.1.2 Địa hình, địa mạo .
2.1.3 Khí hậu
2.1.4. Tình hình đất đai
2.1.5 Tình hình dân số và lao động .
2.1.6 Tình hình cơ sở hạ tầng .
2.1.7 Cơ cấu kinh tế .
2.2. Khái quát tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Hà.
2.3. Tác động của phương thức sản xuất nông nghiệp đến chất lượng đất.
2.3.2 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp .
2.3.3. Một số tập quán canh tác chưa thật hợp lý.
2.3.4. Tình hình hệ thống giao thông thủy lợi
2.4. Biến động chất lượng đất
2.4.1 Tổng hợp các ý kiến đánh giá về chất lượng đất trên địa bàn huyện Lộc Hà.
2.4.2 Biểu hiện sự suy giảm chất lượng đất của huyện Lộc Hà theo các tiêu chí đánh giá
2.4.3 Biến động năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm của huyện Lộc Hà .
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI
3.1 Đánh giá tiềm năng đất đai theo các mục đích sử dụng .
3.1.1 Tiềm năng đất đai để phát triển ngành nông – lâm nghiệp
3.1.2 Tiềm năng đất để phát triển ngành công nghiệp – thương mại và du lịch – dịch vụ .
3.2. Quan điểm sử dụng đất cho giai đoạn 2010 – 2020 .
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và hạn chế sự suy giảm chất lượng đất
đai trên địa bàn huyện Lộc Hà
3.3.1 Giải pháp chính sách đất đai
3.3.3 Giải pháp về phương thức canh tác.
3.3.4 Một số giải pháp khác hạn chế suy giảm chất lượng đất đai
3.3.5 Giải pháp về kinh tế .
3.3.6. Giải pháp về cơ sở hạ tầng .
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
Tài liệu tham khảo

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn