Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2013

Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2013

PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm về nông thôn
1.1.2. Khái niệm về mô hình nông thôn mới
1.1.3. Sự cần thiết phải xây dựng mô hình nông thôn mới ở nước ta
1.1.4. Vai trò của mô hình nông thôn mới trong phát triển kinh tế – xã hội
1.1.5. Nội dung xây dựng nông thôn mới
1.1.6. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm xây dựng mô hình nông thôn mới trên thế giới
1.2.2. Xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc
1.2.3. Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc
1.2.4. Phát triển nông thôn ở Đài Loan
1.2.5. Mô hình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam
1.2.5.1. Lịch sử phát triển các mô hình tổ chức sản xuất ở Việt Nam
1.2.5.2. Các nghiên cứu có liên quan
1.2.6. Bài học từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
CHƯƠNG 2. HOÀN CẢNH TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
2.1. Vị trí địa lí
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Địa hình
2.1.2. Tài nguyên khí hậu
2.1.3. Tài nguyên nước
2.1.4. Tài nguyên đất
2.3. Điều kiện kinh tế – xã hội
2.3.1. Dân số, nguồn lao động và văn hóa – xã hội
2.3.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế của tỉnh
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2010 – 2013
3.1. Thực trạng xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La
3.1.1. Về quy hoạch (01 tiêu chí gồm 3 chỉ tiêu)
3.1.2. Về hạ tầng kinh tế – xã hội (Gồm 8 tiêu chí)
3.1.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất (Gồm 4 tiêu chí)
3.1.4. Văn hóa – xã hội – môi trường (Gồm 4 tiêu chí)
3.1.5. Hệ thống chính trị (Gồm 2 tiêu chí)
3.2. Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Sơn La 2010 – 2013
3.2.1. Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng nông thôn năm 2011
3.2.2. Tồn tại, hạn chế
3.2.3. Nguyên nhân
3.3. Kết quả đạt được từ mô hình xây dựng nông thôn mới
3.4. Cơ hội và thách thức trong công tác xây dựng nông thôn mới
3.4.1. Cơ hội trong công tác xây dưng nông thôn mới
3.4.2. Thách thức trong công tác xây dựng nông thôn mới
3.5. Định hướng nâng cao mô hình nông thôn mới tại tỉnh Sơn La
3.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình xây dựng nông thôn mới.
3.6.1. Thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới
3.6.2. Hình thức thực hiện
3.6.3. Cơ chế huy động và sử dụng vốn đầu tư
3.6.4. Nguyên tắc hỗ trợ
3.6.5. Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình MTQG
3.6.6. Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới
3.6.7. Điều hành, quản lý chương trình
3.7. Vốn, nguồn vốn và quy định mức hỗ trợ
3.7.1. Vốn và nguồn vốn
3.7.2. Quy định mức hỗ trợ
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn