Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý luận.
1.1.1 Khái niệm và phân loại đất đai trong sản xuất nông nghiệp.
1.1.1.1 Khái niệm.
1.1.1.2 Phân loại đất nông nghiệp.
1.1.2 Vai trò, vị trí của đất đai trong sản xuất nông nghiệp.
1.1.3 Đặc điểm của đất đai trong sản xuất nông nghiệp.
1.1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp
1.1.4.1 Khái quát về kết quả và hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
1.1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
1.1.4.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất
1.2 Cơ sở thực tiễn.
1.2.1 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.
1.2.2 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hòa Vang.
1.3 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hòa Vang.
1.3.1 Đặc điểm tự nhiên.
1.3.1.1 Vị trí địa lý.
1.3.1.2 Đặc điểm địa chất địa hình.
1.3.1.3 Đặc điểm khí hậu.
1.3.1.4 Đặc điểm thủy văn.
1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội
1.3.2.1 Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của huyện Hòa Vang.
1.3.2.2 Đặc điểm về dân số và lao động.
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG.
2.1 Quy mô, cơ cấu các loại đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hòa Vang giai đoạn 2008 – 2010
2.2 Kết quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Huyện Hòa Vang.
2.2.1 Diện tích các cây trồng chính huyện Hòa Vang.
2.2.2 Cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ ngành trồng trọt huyện Hòa Vang giai đoạn 2008 – 2010
2.2.3 Biến động diện tích, năng suất và sản lượng các cây trồng hàng năm của huyện Hòa
Vang qua 3 năm 2008- 2010.
2.3 Kết quả và hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra
2.3.1 Tình hình cơ bản của các hộ được điều tra.
2.3.2 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của các hộ được điều tra.
2.3.2.1 Quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ được điều tra.
2.3.2.2 Đánh giá chung về tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của các hộ được điều tra
2.3.2.3 Mức đầu tư cho sản xuất nông nghiệp của các hộ được điều tra.
2.3.3 Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của các hộ được điều tra
2.3.3.1 Kết quả và hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của các hộ được điều tra.
2.3.3.2 So sánh kết quả và hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của các hộ được điều tra
theo từng loại đất
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.
3.1 Định hướng và quy hoạch đất nông nghiệp.
3.1.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp.
3.1.2 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến 2020.
a. Đất nông nghiệp.
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất SXNN ở huyện Hòa Vang.
3.2.1 Cơ sơ thực tiển của giải pháp.
3.2.2 Các giải pháp cần áp dụng.
3.2.2.1 Biện pháp dịch vụ hỗ trợ và công tác khuyến nông.
3.2.2.2 Giải pháp về vốn thị trường và chế biến nông sản.
3.2.2.3 Giải pháp cho từng loại đất
3.2.3 Giải pháp cụ thể đối với nông hộ.
3.2.4 Đề xuất một số mô hình sử dụng đất SXNN hiệu quả ở huyện Hòa Vang.
3.2.4.1 Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò lai
Sind và trồng tre lấy măng tại xã miền núi Hòa Ninh.
3.2.4.2 Mô hình trồng rừng kinh tế.
3.2.4.3 Mô hình kinh tế nông lâm kết hợp.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
4.1 Kết luận.
4.2 Kiến nghị
4.2.1 Đối với Nhà Nước.
4.2.2 Đối với chính quyền địa phương.
4.2.3 Đối với nông hộ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn