Đánh giá tác động kinh tế của lũ lụt năm 2009 và khả năng thích ứng của cộng đồng với lũ lụt tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu.
2.1 Mục tiêu tổng quát
2.2 Mục tiêu cụ thể.
3. Lợi ích từ nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1 Khái niệm về lũ lụt và các loại lũ lụt
1.1.2 Một số khái niệm liên quan.
1.1.3 Một số đặc trưng lũ lụt của các vùng (SRV 2007).
1.1.4 Tác động của lũ lụt tới kinh tế xã hội, sức khoẻ và môi trường:
1.1.5 Khái niệm các chỉ tiêu về thống kê đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ lụt
1.1.5.1 Nhóm chỉ tiêu nhà ở.
1.1.5.2 Nhóm chỉ tiêu về giáo dục.
1.1.5.3 Nhóm chỉ tiêu về nông lâm nghiệp.
1.1.5.4 Nhóm chỉ tiêu về thuỷ lợi
1.1.5.5 Nhóm chỉ tiêu về giao thông.
1.1.5.6 Nhóm chỉ tiêu về thuỷ sản.
1.1.6 Tính dễ tổn thương của người nghèo với các loại hình thiên tai
1.1.7 Nguyên nhân gia tăng tần suất và mức độ ảnh hưởng lũ lụt miền Trung Việt Nam
1.2 Cơ sở thực tiễn.
1.2.1 Những nghiên cứu về tình hình biến đổi khí hậu nói chung và lũ lụt nói riêng
1.2.2 Các thiệt hại tiêu biểu trên thế giới
1.2.3 Tổng hợp tình hình lũ lụt tỉnh Quảng Nam từ năm 2007 đến nay.
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI LŨ LỤT NĂM 2009 TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM
2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
2.1.1 Điều kiện tự nhiên .
2.1.1.1 Vị trí địa lý.
2.1.1.2 Điều kiện khí hậu thời tiết
2.1.2 Điều kiện Kinh tế-Xã hội
2.1.2.1 Đất đai
2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng thiết yếu.
2.1.2.3 Tình hình dân số và lao động của huyện.
2.1.2.4 Thế mạnh kinh tế của Huyện.
2.2 Tình hình lũ lụt huyện Thăng Bình năm 2009.
2.2.1 Diễn biến lũ lụt năm 2009.
2.2.2 Tác động kinh tế của lũ lụt
2.2.2.1 Tác động kinh tế của lũ lụt trên địa bàn huyện Thăng Bình trong giai đoạn 2007 -2009
2.2.2.2 Công tác khắc phục thiệt hại của huyện.
2.2.2.3 Tổng hợp thiệt hại về các lĩnh vực trong năm 2009.
2.3. Đánh giá tác động của lũ lụt tới kinh tế của các hộ điều tra.
2.3.1 Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra.
2.3.2 Tình hình kinh tế của các hộ điều tra.
2.3.3 Kinh nghiệm phòng chống lũ lụt của hộ điều tra:
2.3.4 Tác động lũ lụt tới kinh tế hộ gia đình.
2.3.5 Tổng hợp mức độ hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức.
2.3.6 Đánh giá năng lực thích ứng của người dân.
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ TÁC ĐỘNG LŨ LỤT TỚI KINH TẾ HUYỆN THĂNG BÌNH.
3.1 Định hướng trong công tác phòng chống, giảm nhẹ tác động của lũ lụt
3.2 Biện pháp phòng tránh ứng phó khắc phục ảnh hưởng của lũ lụt trên địa bàn huyện Thăng Bình
3.2.1 Biện pháp kỹ thuật
3.2.2 Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
3.2.3 Biện pháp truyền thông.
3.2.4 Biện pháp chỉ đạo.
3.2.5 Biện pháp quy hoạch tổng thể.
PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
2. Kiến nghị
2.1 Đối với nhà nước.
2.2 Đối với địa phương.
2.3 Đối với người dân.
Tài liệu tham khảo

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn