Đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình Biogas ở Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình Biogas ở Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu.
2.1. Mục tiêu chung.
2.2. Mục tiêu cụ thể.
3. Giới hạn của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
3.3.1. Phương pháp thống kê mô tả.
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu.
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu.
3.3.4. Phương pháp phân tích lợi ích chi phí (CBA).
3.4 Nội dung nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1. Cơ sở lý luận.
1.1. Hiệu quả kinh tế.
1.1.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hiệu quả kinh tế .
1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế.
1.1.3. Các chỉ tiêu đo lường.
1.2. Hiệu quả môi trường.
1.3. Những vấn đề cơ bản về phát triển Biogas.
1.3.1. Chất thải chăn nuôi
1.3.2. Tác động của chăn nuôi đến môi trường.
1.3.3. Hệ thống Biogas.
1.3.4. Cơ chế phát triển sạch (CDM).
1.3.5. Khí Mêtan (CH4).
1.3.6. Vai trò của Biogas đối với đời sống.
2. Cơ sở thực tiễn của phát triển hệ thống Biogas.
2.1.Ứng dụng của mô hình Biogas trên thế giới
2.2. Ứng dụng của mô hình Biogas ở Việt Nam..
2.3. Ứng dụng của mô hình Biogas ở Thừa Thiên huế.
2.4 Một số mô hình Biogas.
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH BIOGAS TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN-TỈNH TTHUẾ.
1. Khái quát đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên.
1.1.1. Vị trí địa lý.
1.1.2. Địa hình, đất đai
1.1.3. Thời tiết, khí hậu.
1.1.4. Chế độ thủy văn.
1.1.5. Rừng và thảm thực vật
1.1.6. Tài nguyên đầm phá.
1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
1.2.1. Tình hình sử dụng đất
1.2.2 Tình hình kinh tế.
1.2.3 Tình hình xã hội:
2. Đặc điểm chung của các hộ điều tra.
2.1. Tình hình về nhân khẩu, lao động của các nông hộ.
2.2. Kinh nghiệm chăn nuôi của các chủ hộ.
2.3. Nguồn vốn sử dụng và thời gian lắp đặt Biogas.
2.4. Xử lý chất thải chăn nuôi trước khi có Biogas của nông hộ.
2.5. Loại hình hầm Biogas các nông hộ sử dụng và đối tượng tham gia lắp đặt Biogas cho
nông hộ Huyện Quảng Điền.
2.6. Tình hình sử dụng khí Gas của các hộ dùng Biogas.
2.7. Tận dụng bã đặc và nước thải lỏng của các hộ ứng dụng Biogas.
3. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình xử lý chất thải Biogas.
3.1. Chi phí lắp đặt Biogas.
3.2. Lợi ích từ tiết kiệm nhiên liệu, chất đốt
3.3. Lợi ích từ tiết kiệm phân bón.
3.4. Tính toán lợi ích kinh tế của Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi
4. Phân tích hiệu quả môi trường của mô hình Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi.
4.1. Các bệnh do chất thải chăn nuôi gây ra.
4.2. Lợi ích từ việc giảm nguy cơ mắc các bệnh do chất thải chăn nuôi gây ra
4.3. Hiệu quả môi trường đối với cây trồng và vật nuôi
4.4. Hiệu quả môi trường đối với con người
4.5. Đánh giá chung về công nghệ khí sinh học Biogas.
5. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kế hoạch xây dựng mô hình khí sinh
học Biogas ở huyện Quảng Điền.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BIOGAS
1. Một số nguyên nhân Biogas chưa được sử dụng rộng rãi.
2. Giải pháp nhân rộng mô hình Biogas.
2.1. Giải pháp chung.
2.2. Giải pháp cụ thể.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn