Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình keo lai trên địa bàn xã Châu Bình- Quỳ ChâuNghệ An

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình keo lai trên địa bàn xã Châu Bình- Quỳ Châu Nghệ An

PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của vấn đề.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Phạm vi và đối nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN HAI: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1.1 Lý luận chung về hiệu quả kinh tế.
1.1.1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế.
1.1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh tế.
1.1.1.3 Các quan điểm trong đánh giá hiệu quả.
1.1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.
1.1.2 Rừng trồng và vai trò của nó trong nền kinh tế- xã hội và môi trường.
1.1.2.1 Khái niệm sản xuất lâm nghiệp. 15
1.1.2.2 Khái niệm về tài nguyên rừng và các loại rừng.
1.1.2.3 Khái niệm đặc điểm rừng kinh doanh.
1.1.2.4 Mô hình trồng keo lai
1.1.3 Thị trường lâm sản.
1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN.
1.2.1 Thực trạng và kế hoạch phát triển kinh tế lâm nghiệp của Việt Nam.
1.2.2 Quá trình phát triển rừng trồng tại Nghệ An.
1.2.3 Tình hình cung ứng gỗ keo.
1.2.4 Xu hướng cung ứng gỗ keo của huyện Quỳ Châu.
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHÂU BÌNH.
2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ CHÂU BÌNH.
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên.
2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội
2.1.2.1 Dân số và lao động.
2.1.2.2 Đất đai
2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng:
2.1.3 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn có ảnh hưởng đến phát triển trồng rừng ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu- Nghệ An.
2.2 TÌNH HÌNH TRỒNG KEO LAI CỦA XÃ CHÂU BÌNH.
2.2.1 Diện tích, năng suất, sản lượng keo lai của xã Châu Bình.
2.2.2 Giá trị sản xuất rừng trồng keo lai của xã qua các năm.
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ ĐIỀU
TRA
2.3.1 Đặc điểm của các hộ điều tra.
2.3.2 Kết quả và hiệu quả trồng rừng keo lai của các hộ điều tra.
2.3.2.1 Kết quả trồng rừng keo lai của các lâm hộ thông qua các chỉ tiêu
2.3.2.2 Hiệu quả trồng rừng keo lai của các lâm hộ.
2.3.2.3 Đánh giá hiệu kết quả và hiệu quả kinh tế trồng rừng keo lai của các hộ điều tra
thông qua các chỉ tiêu dài hạn NPV, BCR, IRR.
2.3.3 Thị trường và chuỗi cung ứng gỗ keo các hộ gia đình.
2.3.3.1 Người thu mua gỗ.
2.3.3.2 Giá.
2.3.3.3 Thị trường tiêu thụ gỗ keo.
2.3.3.4 Chuỗi cung ứng của gỗ keo tại tỉnh Nghệ An.
2.3.3.5 Phân chia lợi nhuận.
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG KEO LAI.
3.1 CĂN CỨ ĐỊNH HƯỚNG.
3.2 KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI
3.3 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH.
3.4 NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH.
3.4.1 Giải pháp về quy hoạch đất đai
3.4.2 Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm..
3.4.3 Giải pháp về chính sách đầu tư, tín dụng.
3.4.4 Giải pháp về cơ sở hạ tầng.
3.4.5 Giải pháp về kỹ thuật lâm sinh.
3.4.6 Giải pháp về tuyên truyền phổ cập.
PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. KẾT LUẬN.
2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn