Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục đích nghiên cứu.
1.3 Yêu cầu.
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.5 Nội dung nghiên cứu.
1.6 Phương pháp nghiên cứu.
1.6.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp.
1.6.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp (phương pháp điều tra và tổng hợp thống kê).
1.6.3 Phương Pháp chuyên gia.
1.6.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu.
1.6.5 Phương pháp hệ thống.
1.7 Ý nghĩa khoa học của đề tài
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1 Khái niệm cơ bản về rác thải rắn (RTR).
1.1.1 Khái niệm RTR.
1.1.2 Rác thải sinh hoạt
1.1.3 Quản lý chất thải
1.2 Nguồn gốc, phân loại, thành phần rác thải
1.2.1 Nguồn gốc phát sinh rác thải
1.2.2 Phân loại rác thải
1.2.3 Thành phần rác thải
1.2.4 Tính chất rác thải
1.3 Tác hại của rác thải đến môi trường.
1.3.1 Rác thải gây ô nhiễm môi trường đất
1.3.2 Rác thải rắn gây ô nhiễm nguồn nước – cản trở dòng chảy.
1.3.3 Rác thải gây ô nhiễm môi trường không khí
1.3.4 Rác thải làm giảm mỹ quan đô thị
1.3.5 Rác thải gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.
1.4 Các phương pháp xử lý và tiêu huỷ rác thải
1.4.1 Phương pháp chôn lấp.
1.4.2 Phương pháp đốt rác.
1.4.3 Phương pháp ủ sinh học.
1.4.5 Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ ép kiện.
1.4.6 Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ Hydrome .
1.4.7 Xử lý rác bằng công nghệ Seraphi
1.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và kết quả quản lý rác thải
1.5.1 Công tác thu gom rác thải
1.5.2 Công tác về phí dịch vụ.
1.5.3 Chỉ tiêu bền vững các mô hình.
2. CƠ SỞ THỰC TIỄN..
1.6 Tình hình quản lý rác tại Việt Nam và Hà Tĩnh:
1.6.1 Tình hình quản lý rác tại Việt Nam
1.6.1.1 Phát sinh rác thải ở Việt Nam..
1.6.1.2 Quản lý, xử lý rác thải tại Việt Nam.
1.6.1.2.1 Quản lý rác thải tại Việt Nam.
1.6.1.2.2 Xử lý rác thải tại Việt Nam.
1.6.2 Tình hình quản lý rác ở Hà Tĩnh.
1.6.2.1 Thực trạng về công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1.6.2.2 Hiện trạng quản lý rác tại Hà Tĩnh.
1.6.3 Đánh giá hệ thống quản lý rác tại Hà Tĩnh.
1.6.4 Phương hướng xây dựng cơ chế quản lý rác thải từ nay đến 2020.
1.6.5 Những mô hình thành công và kinh nghiệm trong quản lý RTR sinh hoạt
1.6.5.1 Những mô hình thành công.
1.6.5.2 Những kinh nghiệm trong quản lý rác thải sinh hoạt
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI RẮN Ở THỊ TRẤN NGHÈN, HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH.
2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2.1.1 Điều kiện tự nhiên.
2.1.2 Điều kiện kinh tế – xã hội
2.1.2.1 Điều kiện kinh tế.
2.1.2.2 Điều kiện xã hội
2.1.2.3 Thực trạng phát triển hạ tầng xã hội
2.1.2.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
2.2 Công tác quản lý RTR sinh hoạt ở Thị Trấn Nghèn.
2.2.1 Thành phần và khối lượng RTR sinh hoạt
2.2.1.1 Nguồn phát sinh và thành phần RTR sinh hoạt
2.2.1.2 Khối lượng RTR sinh hoạt của thị trấn.
2.3 Thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Nghèn.
2.3.1 Thực trạng quản lý rác thải tại các khối
2.3.2 Thực trạng quản lý rác tại khối được điều tra.
2.3.3 Hiện trạng thu gom và xử lý rác tại thị trấn Nghèn.
2.3.3.1 Khả năng đáp ứng của công tác thu gom.
2.3.3.2 Các hình thức xử lý rác trên địa bàn thị trấn Nghèn.
2.4 Quy trình thu gom.
2.5 Đánh giá hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải rắn ở thị trấn Nghèn.
2.5.1 Thái độ của nhà quản lý.
2.5.2 Thái độ của người thu gom:
2.5.3 Thái độ của hộ gia đình.
2.6 Hạn chế và thuận lợi trong công tác quản lý rác thải ở thị trấn Nghèn.
2.6.2 Hạn chế.
2.6.2 Thuận lợi
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NÓI CHUNG VÀ THỊ TRẤN NGHÈN NÓI RIÊNG.
3.1 Sử dụng các công cụ kinh tế.
3.2 Các giải pháp chủ yếu.
3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức công đồng.
3.2.2 Tập trung quy hoạch quản lý RTR trên địa bàn thị trấn nói riêng và Hà Tĩnh nói chung
3.2.3 Xây dựng các cơ chế chính sách thúc đẩy nhanh việc xã hội hóa công tác thu gom, xử lý, chế biến rác thải
3.2.4 Cơ chế chính sách hỗ trợ.
3.2.5 Nguồn lực tài chính để thực hiện quản lý rác thải trên địa bàn thị trấn.
3.2.6 Xây dựng mô hình quản lý, thu gom, xử lý rác thải
3.2.7 Công nghệ áp dụng.
3.2.8 Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động thu gom , xử lý RTR trên địa bàn
3.2.9 Khen thưởng và xử phạt
3.3 Biện pháp xử lý.
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn