Đánh giá ảnh hưởng của bão lụt 2010 đến sinh kế và các vấn đề về môi trường tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá ảnh hưởng của bão lụt 2010 đến sinh kế và các vấn đề về môi trường tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1. Bão:
1.1.2. Lũ:
1.1.3. Khái niệm về sinh kế.
1.1.4. Khái niệm về môi trường.
1.1.5. Đánh giá tác động kinh tế của thiên tai
1.1.6. Đánh giá tác động xã hội của thiên tai 1
1.1.7. Tác động của lũ lụt đến sức khỏe, môi trường và nghèo đói
1.2. Cơ sở thực tiễn.
1.2.1.Thiệt hại do bão lụt một số nước trên thế giới và Việt Nam.
1.2.2. Tình hình lũ lụt tại miền Trung .
1.2.3. Nguyên nhân gây ra hiện tượng lũ lụt
1.2.4. Thiệt hại do bão lụt gây ra đối với sức khỏe và môi trường.
CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO LỤT ĐẾN SINH KẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI
TRƯỜNG TẠI HUYỆN QUẢNG NINH.
2.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu.
2.1.1. Điều kiện tự nhiên.
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2. Đánh giá tình hình lũ lụt tại huyện Quảng Ninh.
2.2.1. Thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với người và cơ sở vật chất
2.2.2. Thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
2.2.3. Thiệt hại do bão lụt gây ra đối với thủy lợi và giao thông.
2.2.4. Thiệt hại do bão lụt gây ra đối với sinh kế và môi trường trong năm 2010.
2.3. Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt tại các hộ điều tra.
2.3.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra.
2.3.2. Tình hình cơ sở hạ tầng của các hộ điều tra.
2.3.3. Tình hình sinh kế của các hộ điều tra.
2.3.5. Tình hình thiệt hại do bão lụt gây ra tại các hộ đ
2.3.7.Đánh giá tác động về y tế và môi trường của bão lụt
2.3.8. Chiến lược ứng phó với bão lụt của các hộ điều tra.
2.3.9. Chiến lược thích ứng với bão lụt của các hộ.
2.3.10. Các thông tin về thời tiết và bão lụt
2.4. Năng lực ứng phó với thiên tai của các hộ điều tra.
2.5. Kinh nghiệm bản địa trong việc phòng chống lụt bão.
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG, GIẢM NHẸ THIÊN
TAI, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO LŨ LỤT GÂY RA TẠI HUYỆN QUẢNG NINH.
3.1. Định hướng cho công tác quản lý lũ lụt tại huyện Quảng Ninh.
3.2. Một số biện pháp ứng phó với lũ lụt, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
3.2.1. Biện pháp khắc phục.
3.2.2. Biện pháp phòng ngừa.
3.2.3. Giải pháp kỹ thuật
3.2.4. Giải pháp quản lý.
3.2.5. Một số giải pháp khác.
3.3. Các giải pháp trong phát triển sinh kế và bảo vệ môi trường.
3.3.1. Đối với sản xuất nông nghiệp.
3.3.2. Đối với nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
3.3.3. Các giải pháp về cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.
3.3.4. Các biện pháp xử lý nước, môi trường và phòng bệnh sau lũ lụt
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
2. Kiến nghị
2.1. Với nhà nước.
2.2. Với chính quyền địa phương.
2.3. Với các hộ gia đình.
Tài liệu tham khảo

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn