Báo cáo thực tập Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của công ty Nhà nước MT&CTĐT Huế

Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở khu vực Bắc sông Hương của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế

LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1.1. Khái niệm Môi trường và chức năng cơ bản của Môi trường
1.1.1.2. Các khái niệm liên quan đến sự biến đổi Môi trường
1.1.1.3. Mối quan hệ giữa Môi trường và Phát triển kinh tế – xã hội
1.1.1.4. Tổng quan về chất thải rắn
1.1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần và khối lượng CTR.
1.1.1.5.1. Ảnh hưởng các hoạt động tái sinh và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn tại nguồn
1.1.1.5.2. Ảnh hưởng của luật pháp và thái độ của công chúng
1.1.1.5.3. Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý và tự nhiên
1.1.1.6. Tác động của CTR tới đời sống kinh tế – xã hội và Môi trường
1.1.1.6.1. Ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị
1.1.1.6.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí
1.1.1.6.3. Ảnh hưởng đến môi trường đất
1.1.1.6.4. Ảnh hưởng đến môi trường nước
1.1.1.6.5. Ảnh hưởng đến nền kinh tế
1.1.1.6.6. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người
1.1.1.7. Hệ thống quản lý chất thải rắn
1.1.1.7.1. Sự cần thiết phải có hệ thống quản lý CTR
1.1.1.7.2. Quy trình quản lý
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.2.1. Thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn trên thế giới.
1.1.2.2. Thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam
1.1.2.3. Thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn ở Thành Phố Huế
1.2. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MT & CTĐT HUẾ
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế
1.2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế.
1.2.3. Nguồn lực sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế
1.2.3.1. Các đơn vị trực tiếp thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý của Cty qua 3 năm
1.2.3.2. Cơ sở vật chất của Cty qua 3 năm
1.2.4. Quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTR của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế
1.2.4.1. Quy trình thu gom, vận chuyển CTR của Công ty TNHH MT&CTĐT Huế.
1.2.4.2. Quy trình xử lý CTR của Công ty TNHH MT&CTĐT Huế.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở KHU VỰC BẮC SÔNG HƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MT&CTĐT HUẾ
2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC BẮC SÔNG HƯƠNG
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Tình hình Kinh tế – Xã hội ở khu vực nghiên cứu
2.1.2.1. Tình hình Kinh tế
2.1.2.2. Tình hình dân số
2.2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở KHU VỰC BẮC SÔNG HƯƠNG.
2.2.1. Thực trạng chất thải rắn phát sinh ở khu vực Bắc sông Hương
2.2.2. Công tác thu gom và vận chuyển CTR sinh hoạt ở khu vực Bắc sông Hương.
2.2.2.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt ở khu vực Bắc sông Hương
2.2.2.2. Khối lượng chất thải rắn được thu gom của khu vực Bắc sông Hương
2.2.2.3. Mạng lưới thu gom CTR ở khu vực Bắc sông Hương.
2.2.2.4. Tình hình đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển ở khu vực Bắc sông Hương
2.2.2.5. Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom ở khu vực Bắc sông Hương
2.2.3. Thực trạng xử lý CTR sau khi thu gom ở khu vực Bắc sông Hương
2.2.4. Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh ở khu vực Bắc sông Hương đến năm 2015 và năm 2020
2.2.4.1. Cơ sở dự báo
2.2.4.2. Kết quả dự báo
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CTY TNHH NHÀ NƯỚC MT
& CTĐT HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2010
2.3.1. Kết quả lao động của Cty TNHH Nhà nước MT & CTĐT Huế trong giai đoạn 2008 – 2010
2.3.1.1. Chi phí của các quá trình quản lý CTR trong khu vực nghiên cứu
2.3.1.2. Mức phí vệ sinh môi trường
2.3.2. Hiệu quả môi trường
2.3.3. Hiệu quả xã hội
2.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MT & CTĐT
HUẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR Ở KHU VỰC BẮC SÔNG HƯƠNG.
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ
XỬ LÝ CTR SINH HOẠT CỦA THÀNH PHỐ HUẾ
3.2.1. Giải pháp về chính sách
3.2.1.1. Quản lý tổng hợp CTR theo hướng bền vững
3.2.1.2. Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức người dân đổ rác đúng nơi quy định, hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn
3.2.1.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, công nhân lao động.
3.2.1.4. Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho công nhân
3.2.1.5. Coi việc thu nhặt phế thải như một ngành nghề
3.2.2. Giải pháp về kinh tế
3.2.2.1. Phí vệ sinh môi trường
3.2.2.2. Thành lập quỹ môi trường
3.2.3. Giải pháp kỹ thuật.
3.2.3.1. Lò đốt CTR.
3.2.3.2. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh
3.2.4. Giải pháp đầu tư
3.2.4.1. Củng cố về cơ sở vật chất và đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác
thu gom, vận chuyển và xử lý CTR.
3.2.4.2. Mạnh dạn chuyển giao công nghệ xử lý Chất thải rắn tiên tiến phù hợp với điều
kiện của Việt Nam
3.2.5. Các giải pháp hổ trợ khác
3.2.5.1. Phân loại rác tại nguồn
3.2.5.2. Giảm thiểu chất thải
3.2.5.3. Xã hội hóa công tác quản lý CTR sinh hoạt
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn