Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Quảng Ninh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài  báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đang trên con đƣờng phát triển kinh tế – xã hội theo hƣớng công nghiệp hóa hiện đại hóa với mục tiêu tại Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đến năm 2020 đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. Cả nƣớc nói chung và Quảng Ninh nói riêng với tiềm lực kinh tế đƣợc ví nhƣ một Việt Nam thu nhỏ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với rất nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội cũng đang chuyển mình cùng với cả nƣớc, hƣớng đến mục tiêu vƣợt trội là đến năm 2015 đƣa Quảng Ninh cơ bản trở thành Tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII. Phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) dù ở đâu cũng luôn gắn liền với vấn đề đầu tƣ, trong đó có đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn vốn Ngân sách nhà nƣớc (NSNN).

Trong thời gian qua, Nhà nƣớc và Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều văn bản pháp luật, chính sách và cơ chế góp  phần tạo môi    trƣờng pháp lý cho việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nƣớc nói chung còn nhiều hạn chế, bất cập: một số luật, chính sách, cơ chế thay đổi liên tục do không còn phù hợp, chồng chéo, thiếu và chƣa đồng bộ; tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nƣớc, làm giảm chất lƣợng các công trình, dự án có vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) từ NSNN.

Việc quản lý vốn ĐTXDCB thuộc NSNN của Tỉnh Quảng Ninh đƣợc thực hiện chủ yếu qua các các Ban quản lý dự án thuộc các Sở, các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh, các chủ đầu tƣ trực tiếp sử dụng công trình và một số doanh nghiệp Nhà nƣớc.

Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh (Sau đây gọi tắt là Ban trọng điểm) là một trong số các Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND Tỉnh. Việc quản lý dự án nói chung và quản lý vốn ĐTXDCB nói riêng có thể xem nhƣ là hình mẫu, là bức tranh thu nhỏ về quản lý vốn ĐTXDCB của Tỉnh. Do đó, việc quản lý dự án nói chung và tăng cƣờng    quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN nói riêng của Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trọng điểm tỉnh Quảng Ninh càng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách.

Cần nghiêm túc nhìn nhận lại những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý vốn, Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trọng điểm tỉnh Quảng Ninh nhất thiết phải hoàn thiện công tác  quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng  tâm của mình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tƣ, hạn chế phát sinh làm tăng tổng mức đầu tƣ dự án, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lƣợng công trình xây dựng, đảm bảo tiến độ cả về thi công và quyết toán dự án hoàn thành. Đây thực sự là một vấn đề rất quan trọng cần đƣợc nghiên cứu làm rõ cả về cơ sở lý luận và thực tiễn.

Với tâm huyết đƣa ra đƣợc những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án một cách chuyên nghiệp, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninhlàm báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng

2.    Mục tiêu nghiên cứu

2.1.    Mục tiêu chung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận phân tích, thực tiễn về cơ chế quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

2.2.    Mục tiêu cụ thể

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm.

  • Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý đầu tƣ và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh
  • Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý đầu tƣ và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh

3.    Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.    Đối tượng nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là vấn đề quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý đầu tƣ và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.

3.2.    Phạm vi nghiên cứu

  • Về nội dung: Đề tài không nghiên cứu rộng hàng loạt vấn đề quản lý dự án nói chung mà giới hạn trong phạm vi công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nƣớc tại Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng
  • Về không gian: Đề tài tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản các dự án do Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tƣ.
  • Về thời gian: Đề tài nghiên cứu công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN của Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2011 đến

4.    Những đóng góp mới của luận văn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp này có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Hệ thống hóa cơ sở khoa học về quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng công trình. Đánh giá đƣợc thực trạng quản lý dự án của địa phƣơng, trên cơ sở đó đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc các dự án đầu tƣ xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn nghiên cứu. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong việc xây dựng các chính sách về đầu tƣ và quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc.

Trên cơ sở tham khảo các luận văn và đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan tới vấn đề xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc, luận văn hệ thống hóa và làm rõ những lý luận cơ bản về công tác quản lý Ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản.

Dựa vào những số liệu đƣợc cung cấp qua các báo cáo, kết hợp tìm hiểu thực tiễn tình hình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây, luận văn phân tích những thành công, hạn chế trong công tác quản lý ngân sách đầu tƣ XDCB ở tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở thực tiễn cho các đề xuất về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tƣ này trong những năm tới.

Vận dụng kiến thức lý luận, có tham khảo kinh nghiệm của một số địa phƣơng khác, kết hợp với phân tích thực tiễn của tỉnh, để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh.

5.    Bố cục của luận văn

Luận văn ngoài các phần mở đầu, kết luận, nội dung Luận văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản.

Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Đầu tƣ và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung hoàn toàn mới để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, báo cáo thực tập bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment