Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Thuế là biện pháp đặc biệt theo đó, Nhà nƣớc sử dụng quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tƣ sang khu vực công nhằm thực hiện các chức năng kinh tế xã hội của nhà nƣớc. Sự tồn tại của thuế không thể tách rời quyền lực Nhà nƣớc và do đó, thuế là nguồn thu quan trọng và chủ yếu của Ngân sách nhà nƣớc. Để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của ngƣời nộp thuế thì các chính sách thuế đƣợc ban hành phải đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả, đơn giản và công bằng, bộ máy quản lý phải phù hợp, thực hiện tốt các mục tiêu mà chính sách đã đề ra.

Hoạt động quản lý thuế đã đƣợc Luật hóa tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007, luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

Trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta, các thành phần kinh tế đa dạng phức tạp, trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tích cực trong tăng trƣởng kinh tế, tạo việc làm trực tiếp cho ngƣời lao động và hàng triệu việc làm gián tiếp khác, là yếu tố thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao phƣơng thức quản lý kinh doanh, tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong từng ngành… Số lƣợng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng nhƣ đóng góp vào ngân  sách nhà nƣớc có xu hƣớng ngày càng tăng. Tuy nhiên, do phạm vi hoạt động rộng, cũng nhƣ trình độ quản lý chƣa còn nhiều bất cập dẫn đến việc chấp hành chính sách pháp luật nói chung cũng nhƣ pháp luật thuế nói riêng còn hạn chế, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nƣớc.

Do vậy, để đảm bảo ngƣời nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nƣớc thì việc tăng cƣờng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh rất quan trọng và cần thiết. Chính vì lý do trên, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương” cho báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

2.   Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1  Mục tiêu chung: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng.

2.2 Mục tiêu cụ thể:

+ Góp phần hệ thống hóa các nội dung lý luận về quản lý thuế và  quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc  doanh.

+ Đánh giá thực trạng của công tác quản lý thuế  đối  với  doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng.

+ Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải  Dƣơng.

3.   Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1.      Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các vấn đề có liên quan.

3.2.       Phạm vi nghiên cứu của đề tài

+ Phạm vi nội dung: Công tác quản lý Thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng

+ Phạm vi không gian: tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng.

+ Phạm vi thời gian: thời kỳ từ năm 2011-2013

4.  Ý nghĩa khoa học của luận văn

Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý  thuế  đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng. Đồng thời luận văn đánh giá thực trạng của quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời gian qua và đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng trong điều kiện hiện nay.

Cơ sở lý luận về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo về chủ đề có liên quan. Các giải pháp đề xuất có căn cứ và tính khả thi cũng là  cơ sở và thông tin có ích với các nhà quản lý và hoạch định chính sách thuế.

5.  Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương.

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

 Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương

 Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng hoạt động cho vay tiêu dùng để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, báo cáo thực tập bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment