Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng kho bạc nhà nước huyện Lâm Thao

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt việc trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi Việt Nam cần phải nhanh chóng thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, cải cách cơ chế, chính sách quản lý kinh tế nói chung và tài chính – ngân hàng nói riêng để hình thành khuôn khổ pháp lý của nền kinh tế – thị trường có sự định hướng của Nhà nước.

Mục tiêu và yêu cầu cơ bản của cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NSNN; Vấn đề mang tính chất nghiệp vụ có tác động trực tiếp đến cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công là công tác quản lý và điều hành NSNN, bao gồm hai bộ phận nghiệp vụ chủ yếu: Một là, cơ chế tập trung các khoản thu của NSNN vào Kho bạc Nhà nước; Hai là, cơ chế kiểm soát cấp phát và thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước.

Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những  hoạt  động quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hàng năm vốn đầu tư của toàn xã hội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc nội. Hoạt động đầu tư XDCB góp phần tạo ra cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định sự thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tốc độ, quy mô tăng trưởng của đầu tư XDCB có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như trong hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề  ra.

Chi XDCB hình thành nên các công trình có tính chất trọng điểm quốc gia, các công trình có khả năng thu hồi vốn thấp và các công trình mang tính chất chiến lược dài hạn. Do đó, chi đầu tư XDCB của NSNN có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KTXH của quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng.

Nhìn chung, công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đã đạt được những hiệu quả đáng kể trong những năm qua, nhất là từ khi KBNN thực hiện triển khai dự án TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), giúp cho quá trình quản lý có công tác rõ ràng, kiểm soát đồng bộ, có hệ thống, đồng thời công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán được chú trọng hơn về chất lượng và thời gian…

Bên cạnh những mặt đã đạt được còn có nhiều vấn đề chưa phù hợp, công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN  trên địa  bàn huyện Lâm Thao còn trường hợp bị động, nhiều vấn đề cấp bách chưa đáp ứng kịp thời. Những tồn taị và h ạn chế  này ở  nhiều khâu,  làm hạn chế hiệu quả quản lý của các cơ  quan chức  năng tác động tiêu cực đến hiệu  quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước như nguồn vốn đầu tư XDCB, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý về cải cách thủ tục hành chính trong xu thế đẩy mạnh mở cửa và hội nhập quốc tế. Chi đầu tư XDCB từ NSNN ở  địa phương trong những năm qua vẫn còn tình trạng lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả, các khâu tạm ứng vốn đầu tư, bố trí vốn kế hoạch, hay quy trình kiểm soát cam kết chi,… còn nhiều bất cập. Vì vậy kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước tại huyện Lâm Thao cần được hoàn thiện một cách có hệ thống và khoa  học.

Với những lý do trên, tôi xin chọn đề tài: “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ những bất cập trong cơ chế quản lý, kiểm soát, nâng cao hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập này.

2.   Mục tiêu của đề tài

2.1.   Mục tiêu chung

Trên cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN, đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện qua KBNN huyện Lâm Thao, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện tại KBNN ở huyện Lâm Thao.

2.2.   Mục tiêu cụ thể

Với mục tiêu chung như trên, luận văn sẽ thực hiện những nội dung cụ thể sau:

  • Hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước.
  • Làm rõ thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước tại KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ qua đó đánh giá những mặt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Luận văn còn rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn.
  • Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao, góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN.

3.   Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.   Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là công tác Kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3.2.   Phạm vi nghiên cứu

* Giớ i han về nôi dung  : nghiên cứu nội dung kiểm soát chi  ĐTXDCB bằng nguồn vốn NSNN qua KBNN và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

  • Giới han về không gian : Tại KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  • Giới hạn về thờ i gian  :  đề tài nghiên cứu th ực  trạng  kiểm soát chi ĐTXDCB từ vốn NSNN qua KBNN Tại  KBNN huyện Lâm Thao,  tỉnh Phú Thọ giai đọan từ năm 2012 đến năm 2014 và đề xuất giải pháp hoàn thiện  công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho giai đoạn 2016 – 2020.

4.   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

  • Ý nghĩa về mặt khoa học: Nghiên cứu có hệ thống và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ Ngân sách nhà nước, về công tác kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước bao gồm: khái niệm, vai trò, nguyên tắc và nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN qua
  • Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước tại Huyện Lâm Thao, Phú Thọ nói riêng và hệ thống KBNN nói

5.   Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn được kết cấu thành 4 chương:

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước.

Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu

Chƣơng 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Lâm  Thao,  tỉnh Phú Thọ

Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Lâm Thao

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Quảng Ninh đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán,  quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment