Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bản lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Đền Hùng để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Những năm gần đây, ngân hàng bán lẻ đang là lĩnh vực phát triển nhanh và có sự cạnh tranh khá quyết liệt tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của một số ngân hàng nƣớc ngoài có truyền thống về kinh doanh dịch vụ bán lẻ, rất nhiều ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc đã tích cực đầu tƣ phát triển vào lĩnh vực này.
Có nhiều nguyên nhân khiến các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã và đang đầu tƣ mãnh mẽ vào thị trƣờng bán lẻ. Lý do đầu tiên là thị trƣờng ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam rất tiềm năng song lại đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện nay mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trên tổng số dân gần 90 triệu ngƣời. Thêm lý do nữa là hoạt động bán lẻ rủi ro thấp, đáp ứng đƣợc yêu cầu phân tán rủi ro của ngân hàng thƣơng mại. Đây là 2 lý do cơ bản thúc đẩy nhiều ngân hàng thƣơng mại Việt Nam coi ngân hàng bán lẻ là một chiến lƣợc phát triển trọng tâm trong định hƣớng phát triển của mình. Chính vì vậy để đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, các ngân hàng thƣơng mại đã chuẩn bị toàn diện về mô hình, cơ cấu tổ chức, nhân sự, hệ thống sản phẩm dịch vụ làm nền tảng cho hoạt động này.
Là một trong những ngân hàng có thƣơng hiệu và úy tín lớn nhất tại Việt Nam, để luôn giữ vững đƣợc thị phần và không ngừng phát triển lớn mạnh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam (VietinBank) đã đổi mới, phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng bán lẻ song song với các sản phẩm dịch vụ truyền thống nhằm đạt đƣợc mục tiêu đến năm 2018 sẽ trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế. Với sự đầu tƣ khá đồng bộ về vốn, công nghệ, nhân sự kết hợp với thế mạnh về mạng lưới kênh phân phối, mạng lƣới khách hàng, bƣớc đầu VietinBank đã đạt đƣợc một số thành công nhất định trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
Tỉnh Phú Thọ nằm ở miền trung du Bắc Bộ, nền kinh tế của tỉnh đang phát triển trên nhiều lĩnh vực nhƣ lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lĩnh vực bán lẻ hàng hòa và các ngành dịch vụ. Các hộ kinh doanh gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc thành lập và hoạt động rất nhiều do đó nhu cầu giao dịch, quan hệ với các ngân hàng thƣơng mại là rất lớn. Đây là thị trƣờng tiềm năng để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chính vì vậy Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng đã tích cực mở rộng quy mô, tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua các năm kết quả hoạt động kinh doanh bán lẻ tại chi nhánh đã có sự tăng trƣởng, phát triển. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định cần phải sớm khắc phục để có thể phát triển tốt hơn nữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng trong thời gian tới.
Xuất phát từ thực tế trên, tầm quan trọng của vấn đề, từ thực tiễn công tác của bản thân, tôi chọn đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình
2. Mục tiêu nghiên cứu
– Mực tiêu tổng quát: Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Hệ thống hóa lý luận cơ bản về ngân hàng thƣơng mại (NHTM) và dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL)
+ Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
+ Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tƣợng nghiên cứu là các dich vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng .
– Phạm vi nghiên cứu: do hạn chế về thời gian và trong khuôn khổ có hạn của một luận văn cao học, luận văn nghiên cứu tình hình phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng, các số liệu thu thập nhằm để phân tích thực trạng hoạt động đƣợc lấy trong giai đoạn 2010 đến 2013.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4.1. Về mặt lý luận
Góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và các yếu tố ảnh hƣởng đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại.
4.2. Về mặt thực tiễn
Từ việc phân tích đánh giá dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng công thƣơng Đền Hùng cùng nguyên nhân và thực trạng, tác giả đề tài sẽ đề xuất các giải pháp và kiến nghị cụ thể để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng . Những giải pháp và kiến nghị đó có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại đơn vị nghiên cứu, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho nhiều ngân hàng thƣơng mại khác.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc chia thành bốn chƣơng với nội dung cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài
Chƣơng 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
Chƣơng 4: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.

Các bạn vui lòng tải về để tham khảo chi tiết nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng về quỹ tin dụng đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, báo cáo thực tập nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment