Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn là nhân tố ảnh hƣởng quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, có tác động không nhỏ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng nhƣ sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh. Du lịch Quảng Ninh những năm qua đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong quá trình phát triển, nhiều yêu cầu của hoạt động du lịch vẫn chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ. Việc hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn góp phần quan trọng trong việc phát triển các hoạt động du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Để kinh doanh khách sạn thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một yêu cầu không thể thiếu đó là vai trò quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn. Bởi lẽ thông qua quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn nhà nƣớc sẽ định hƣớng cho du lịch phát triển về mọi mặt với mục tiêu khai thác lợi thế tối đa nhằm đem lại lợi nhuận đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế. Cùng với sự ra đời  của Tổng cục du lịch năm 1992 hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch đã đƣợc hình thành đồng bộ ở nƣớc ta từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nƣớc trên lĩnh vực du lịch thể hiện bằng việc tạo lập môi trƣờng pháp lý về du lịch, xây dựng các chƣơng trình phát triển du lịch quy mô toàn quốc, ngành, địa phƣơng tổ chức thực hiện các chƣơng trình du lịch quản lý hệ thống doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế du lịch của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.

Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của toàn xã hội và sự nỗ lực của các tổ chức Hiệp hội, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, sự nghiệp du lịch của tỉnh Quảng Ninh nhất là thành phố Hạ Long có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lƣợng; công tác quản lý nhà nƣớc về kinh doanh khách sạn từng bƣớc thu đƣợc hiệu quả nhất định, tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch. Sự phát triển và đóng góp của công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn từng bƣớc hoàn thiện, hoạt động kinh doanh du lịch đã đi vào nề nếp. Để có đƣợc thành quả đó, vai trò của công tác quản lý nhà nƣớc trong việc phát triển kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố gắn liền với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long là rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt đƣợc vẫn còn nhiều bất cập, chậm đổi mới, chƣa theo kịp yêu cầu, chƣa tạo đƣợc ấn tƣợng tốt cho khách du lịch.

Để thực hiện các mục tiêu và quan điểm phát triển du lịch nêu trên, ngoài sự nỗ lực của các cơ sở du lịch của tỉnh, về phía quản lý nhà nƣớc cần có những biện pháp đổi mới và thực hiện triệt để trong thực tế. Việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long giữ đƣợc các chuẩn mực và chất lƣợng dịch vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, về lâu dài sẽ phát triển ổn định và hiệu quả cao.

Trong điều kiện hiện nay, để đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, cần có những công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới và hoàn thiện công tác này.

Với những lý do nêu trên, đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long” đƣợc lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp khóa học thạc sĩ của học viên.

2.   Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1.    Mục tiêu chung

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay.

2.2.    Mục tiêu cụ thể

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trong điều kiện đổi mới hiện nay ở thành phố Hạ
  • Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh khách sạn của thành phố Hạ Long từ năm 2012 đến nay; từ đó đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long.
  • Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long, nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng du lịch của tỉnh giai đoạn 2015 –

3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.    Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, đề tài chủ yếu nghiên cứu các quá trình hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện bởi chính quyền địa phương tỉnh, thành phố, phường.

3.2.    Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long từ năm 2012 – 2014; phương hướng, giải pháp quản lý và phát triển du lịch thành phố Hạ Long đến 2020, tầm nhìn đến năm 2020.

Hoạt động kinh doanh khách sạn ở đây được hiểu là các hoạt động kinh tế tương tác giữa các chủ thể tham gia vào các dịch vụ thuộc ngành du lịch diễn ra trên địa bàn khảo sát ở thành phố Hạ Long. Các chủ thể đó bao gồm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, khai thác tour, khách du lịch…

4.   Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và những đóng góp mới của luận văn

4.1.    Ý nghĩa khoa học và và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

  • Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố.
  • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, từ đó có thể nhân rộng kết quả áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh khách sạn ở các thành phố có điều kiện tương tự.

4.2.    Những đóng góp mới của luận văn

  • Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn.
  • Phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn TP Hạ Long giai đoạn từ 2012 – 2014, làm rõ những điểm tích cực, hạn chế và nguyên nhân.
  • Đề xuất được những giải pháp cơ bản có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn TP Hạ Long trong thời gian tới.

5.   Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương Cấu trúc luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thị trƣờng.

Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment