Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại thị xã Bắc Kạn

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Sản xuất nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với xã hội, là ngành sản xuất cung cấp nhu cầu tối cần thiết về lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội; cung cấp nguyên liệu cho nghành công nghiệp chế biến, cung cấp hàng hóa xuất khẩu; cung cấp phần vốn để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là cơ sở để ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Nông nghiệp – nông thôn là thị trường quan trọng của nghành công nghiệp, dịch vụ; là nơi cung cấp nguồn lao động dồi dào cho công cuộc Công nghiệp hóa của đât nước.

Xác định tầm quan trọng của ngành nông nghiệp đối với nền kinh tế nước ta, tại Đại hội Đại hội đảng lần thứ XI, Văn kiện Đại hội đã nêu “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tất cả các vấn đề nông dân, nông thôn, khuyến khích tập trung ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, mở rộng xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới theo hướng văn  minh, giầu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân”.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng đang là vấn đề được các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hết sức quan tâm. Vấn đề phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và đề cập trong định hướng phát triển nền kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay bằng những hành động hết sức thiết thực và cụ thể nhằm thay đổi cả về lượng và chất trong cơ cấu kinh tế nhằm đưa nền kinh tế nước ta từng bước phát triển bền vững. Trong phát triển nông nghiệp thì chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa là một nội dung không thể thiếu vì nước ta có trên 70% dân số sống bằng nghề nông.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong định hướng phát triển kinh tế được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI các địa phương cần căn cứ vào điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội cụ thể để xây dựng một số ngành nghề mũi nhọn, từ đó làm thay đổi nhịp độ phát triển các ngành nghề và sẽ xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lý.

Thị xã Bắc Kạn là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Bắc Kạn gồm có 8 đơn vị hành chính gồm 4 xã và 4 phường nội thị tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người còn đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, đặc biệt là khu vực 4 xã (theo số liệu tại báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 13,5 triệu/người/năm). Thực trạng đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực các xã, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.

Vì vậy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường là mục tiêu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Bắc Kạn quyết tâm thực hiện. Để thực hiện định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới, và mục tiêu đã đặt ra về tiến hành xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh nói chung, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn nói riêng. Nhằm đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay thì việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần… là một việc làm hết sức cần thiết. Để việc áp dụng các chủ trương,

chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn đời sống cần phải đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp mang tính khoa học có ý nghĩa thực tiễn khách quan và có tính cấp thiết. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi chọn đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn”. nhằm cung cấp thêm các luận cứ cho thị xã Bắc Kạn đưa ra các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông lâm nghiệp có tính khả thi cao và đạt mục tiêu đã đề ra.

2.  Mục tiêu của đề tài

*  Mục tiêu chung:

Đánh giá thực trạng từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa tại  thị xã Bắc Kan, tỉnh Bắc Kan đến năm 2020.

*  Mục tiêu cụ thể:

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.
  • Đánh giá được thực trạng để tìm ra nguyên nhân gây cản trở đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông lâm nghiệp của thị xã Bắc Kạn.
  • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn của thị xã Bắc Kạn.

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.  Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3.2.  Phạm vi nghiên cứu

  • Về không gian: Việc nghiên cứu thực hiện đề tài được thực hiện trên các xã : Huyền Tụng, Xuất Hóa, Dương Quang và Nông Thượng thuộc phạm vi thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  • Về thời gian: Đề tài nghiên cứu các số liệu thứ cấp từ giai đoạn 2012- 2014; số liệu sơ cấp năm
  • Về nội dung: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2012  –  Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp của   thị xã Bắc Kạn từ nay đến năm  2020.

4.  Ý nghĩa khoa học của đề tài

Một là, đề tài thực hiện góp phần cung cấp các luận cứ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đề xuất các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn. Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Hai là, đề tài sẽ góp phần tìm ra cho các cấp chính quyền và cho chính những hộ nông dân những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trong điều kiện   CNH

  • HĐH kết hợp áp dụng những tiến bộ KHKT mới vào việc phát triển sản xuất tại địa phương.

Ba là, thông qua thực hiện đề tài sẽ góp phần giải quyết vấn đề việc làm trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, làm tăng thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo đối với các hộ nông dân.

Bốn là, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp góp phần ổn định môi trường như phòng chống lũ lụt, lưu trữ nước, bảo tồn đất, động thực vất, chống xói mòn và đa dạng sinh học.

5.  Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Chương 4: Định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment