Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại công ty Điện lực Gia Định

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty Điện lực Gia Định để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Trong những năm qua tình hình nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận nói riêng là nơi Công ty Điện lực Gia Định quản lý đang trên đà phát triển hiện nay đặc biệt là sự đô thị hóa theo hướng văn minh hiện đại, việc nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ khách hàng là một trong những mục tiêu quan trọng để các doanh nghiệp hướng tới, nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội Công ty Điện lực Gia Định đã không ngừng xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu điện năng, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn Xác định khách hàng là nguồn động lực phát triển hiện tại cũng như trong tương lai.

 Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cải tiến các dịch vụ phục vụ khách hàng bởi vì ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng là thước đo chân thực nhất đối với chất lượng dịch vụ của ngành Điện với phương châm “Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo, với thái độ lịch sự, trọng thị”.

Theo khuynh hướng đó, Công ty Điện lực Gia Định xác định việc cải cách hành chính trong công tác phục vụ các dịch vụ khách hàng là một trong những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

 Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Gia Định phải liên tục cải tiến chất lượng giao dịch, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể, thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa ngành điện và khách hàng và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ khách hang.

Trong những năm qua, công tác kinh doanh của Công ty Điện lực Gia Định liên tục phát triển, sản lượng tăng từ 5 đến 7%, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận, tuy vậy cần phải nghiêm túc nhìn nhận thực trạng kinh doanh của Công ty Điện lực Gia Định  còn nhiều tồn tại, một số tồn tại cơ bản đó là: Vấn đề cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng mặc dù trong thời gian qua Công ty Điện lực Gia Định có quan tâm nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn Các qui trình, mạch chu lưu giải quyết các nhu cầu của khách hàng cần phải tiếp tục cải tiến và thường xuyên kiểm tra trong triển khai để ngăn chặn các hiện tượng thiếu trách nhiệm và tiêu cực, gây mất uy tín ngành điện, thời gian giải quyết các dịch vụ điện vẫn còn chậm chưa đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng, hệ thống lưới điện chưa hoàn chỉnh, số lượng điểm giao dịch còn hạn chế, tỷ lệ tổn thất điện năng còn cao… Đây là những vấn đề cần được nhận diện và cải cách biến chúng thành những cơ hội để nâng cao vị thế của ngành điện trong thị trường điện cạnh tranh ở tương lai. Để thực hiện được điều đó, cần thiết phải cải thiện hệ thống dịch vụ điện, nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng, xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng tốt hơn, đầu tư cải tiến hệ thống lưới điện.  Là người đang công tác trong ngành điện, ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành điện, phù hợp với điều kiện mới, trên cơ sở những kiến thức đã được nhà trường trang bị cùng với việc nghiên cứu thực trạng dịch vụ điện cho khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định, đây chính là lý do tôi chọn đề tài:  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH

  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI :

            Trước đây đã có đề tài nghiên cứu của tác giả Lê Hoàng Việt Nghiên cứu giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Trong đó:

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về dịch vụ điện cho khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích đánh giá thực trạng dịch vụ dịch vụ điện cho khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM từ năm 2008 đến 2010. Trên cơ sở phân tích các sản phẩm dịch vụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, những yếu tố tác động từ các môi trường, qua đó đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu, những nội dung đã thực hiện tốt và những nội dung cần cải thiện. Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đề tài khoa học nào nhằm phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Gia Định.

  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

* Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Phân tích các sản phẩm dịch vụ điện cho khách hàng tại địa bàn Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định

Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về dịch vụ điện cho khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định

Phân tích đánh giá thực trạng dịch vụ điện cho khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định từ năm 2009 đến 2013 Trên cơ sở phân tích các sản phẩm dịch vụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, những yếu tố tác động từ các môi trường, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục. Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định

 Câu hỏi nghiên cứu

  • Công ty Điện Lực Gia Định đã có những dịch vụ điện nào cho khách hàng?
  • Những tác nhân nào ảnh hưởng đến dịch vụ điện cho khách hàng?
  • Công ty đã có những biện pháp gì để tăng khả năng phục vụ khách hàng?
  •  Những hạn chế, khó khăn và yếu tố ảnh hưởng trong quá trình cung ứng dịch vụ   điện cho khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định?
  •  Xác định những nội dung đã thực hiện được và những nội dung cần phải hoàn thiện trong thời gian tới như thế nào?
  • Cần có những giải pháp gì cần hoàn thiện dịch vụ điện cho khách hàng tại Công ty Điện Lực Gia Định?

  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

* Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về chất lượng dịch vụ khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện Lực Gia Định

* Phạm vi nghiên cứu

  •    Về không gian : Đề tài nghiên cứu vấn đề thỏa mãn khách hàng của Công ty Điện Lực Gia Định, khảo sát lấy ý kiến, cán bộ nhân viên công ty và khách hàng.
  •   Về thời gian: Các dữ liệu thông tin sử dụng cho nghiên cứu này được thu thập trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013 Các giải pháp để nâng cao dịch vụ khách hàng tại  Công ty Điện Lực Gia Định

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

* Về nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu các dịch vụ điện cho khách hàng mà Công ty Điện Lực Gia Định cung cấp, bao gồm: dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng, ghi chỉ số điện kế, thu tiền điện, các dịch vụ chăm sóc khách hàng, sửa chữa điện, dịch vụ ưu tiên cung cấp điện cho khách hàng quan trọng, đầu tư để nâng cao chất lượng điện, năng lực lưới điện nâng cao chất lượng dịch vụ, một số hoạt động liên quan đến an sinh xã hội và môi trường Trên cơ sở nghiên cứu về dịch vụ điện cho khách hàng để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao dịch vụ điện cho khách hàng

* Phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu:

Sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, phương pháp phân tích lý thuyết và thực tiễn, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp thống kê, sử dụng nhiều công cụ phân tích như thống kê mô tả, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui, kiểm định T-test, ANOVA bằng phần mềm SPSS for windows

*  Phương pháp nghiên cứu:

– Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu sơ cấp từ khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định để phục vụ cho việc phân tích, nhận xét và đánh giá

– Nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng

– Sử dụng phương pháp thống kê mô tả phân tích tổng hợp, suy luận logic, phương pháp so sánh đối chiếu, để nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng

– Dùng phần mềm SPSS để thống kê và phân tích dữ liệu

* Nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Nghiên cứu sơ bộ để xây dựng thang đo đo lường của công ty

Giai đoạn 2: Nghiên cứu chính thức

Sử dụng phương pháp định lượng trên tổng mẫu n=200 điều tra trực tiếp khách hàng thuộc Công ty Điện lực Gia Định quản lý. Nghiên cứu sử dụng nhiều công cụ phân tích dữ liệu như các thống kê mô tả, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui, kiểm định T-test, ANOVA bằng phần mềm SPSS for Windows

  KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI :

Ngoài lời mở đầu, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành ba chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ khách hàng .

Chương 2: Thưc trạng chất lương dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Gia Định

Chương 3: Các giải pháp nâng cao  chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Gia Định

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment