Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh chuyn dch cơ cu ngành kinh tế trên đa bàn qun 9, Tp. H Chí Minh t nay đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Cơ cấu ngành kinh tế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Xây dựng một cơ cấu ngành kinh tế hợp lý, hiện đại là yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực để đảm bảo kinh tế, xã hội phát triển bền vững.

Năm 1997, Quận 9 được tách từ huyện Thủ Đức (cũ) với đặc điểm một quận mới thành lập đa phần sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kinh tế phát triển thấp và không đồng đều; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển chậm; cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém. Sau 15 năm thành lập, với nguồn đất đai rộng lớn dành cho sự phát triển và mở rộng nội thành, Quận 9 đang trở thành nơi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Một số dự án phát triển kinh tế trọng điểm của thành phố như Dự án Khu công nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh triển khai trên địa bàn Quận 9 đang đi vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận. Sự phát triển của khu công nghệ cao sẽ thu hút các đơn vị, doanh nghiệp phụ trợ của các dự án đầu tư trong khu công nghệ cao đến đầu tư sản xuất kinh doanh.

Với nguồn dự trữ đất đai rộng lớn so với các quận, huyện khác của thành phố, Quận 9 đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ngành công nghiệp thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng thấp như ngành dệt nhuộm, giày da, đồ gỗ, những ngành ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường như quá trình phát triển ngành công nghiệp ở các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh trước đây; hay là phát triển theo hướng ngành công nghiệp sử dụng công nhân kỹ thuật cao, sử dụng ít lao động nhưng tạo ra hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Từ thực tiễn nêu trên cho thấy cần có những nghiên cứu mang tính hệ thống nhằm tìm ra những xu hướng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện quá trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh ở các quận vùng ven nội thành thành phố Hồ Chí Minh để từ đó có thể đề xuất những giải pháp mang tính khả thi nhằm góp phần thúc cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch nhanh và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Chính vì lý do đó mà tôi chọn đề tài “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020để nghiên cứu với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào thành công của quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  1. Tình hình các đề tài nghiên cứu có liên quan :

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa luôn được các nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm sâu sắc, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, hội thảo, các bài viết đăng tải trên nhiều tạp chí như :

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam ­‑ Đỗ Hoài Nam (1996) ;

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam ­‑ Bùi Tất Thắng (2006);

Tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành ở Việt Nam, định hướng và giải pháp trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa  ­‑ Võ Xuân Tâm (2000);

Một số vấn đề về Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam ­‑ Đỗ Hoài Nam (2004);

Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam ­‑ Đỗ quốc Sam (2006);

Hướng chuyển cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2002)

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quận 9 đến 2010, Ủy ban nhân dân Quận 9;

Quy hoạch phát triển ngành thương mại – dịch vụ trên địa bàn Quận 9 đến năm 2010, Ủy ban nhân dân Quận 9;

Quy hoạch hoạch chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn quận 9 giai đoạn từ 2009 đến năm 2015, Ủy ban nhân dân Quận 9.

Các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa. Tuy nhiên, đối với Quận 9 chưa có công trình nghiên cứu về thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong giai đoạn hiện nay với những đặc điểm, thời cơ và thách thức cần được nghiên cứu làm rõ. Vì vậy, tác giả nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9 và mong muốn luận văn đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận trong thời gian tới.

  1. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài

* Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9 từ đó đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời gian tới.

* Nhiệm vụ nghiên cứu

– Làm rõ những lý luận cơ bản về cơ cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

– Phân tích kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở một số quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9 giai đoạn từ 1998 đến 2013.

– Xác định những quan điểm và giải pháp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9 trong thời gian tới.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn Quận 9 từ nay đến năm 2020.

*  Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu trong phạm vi các ngành kinh tế trên địa bàn quận 9 từ năm 1998 đến năm 2012 và các giải pháp, định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

  1. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu sử dụng

* Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu: sử dụng Phép duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin làm phương pháp nghiên cứu chung, xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu    luận văn.

– Phương pháp luận duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm đúc rút những quan điểm, các cơ sở lý luận và các bài học kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ các mô hình lý thuyết và thực tiễn trên thế giới cũng như trong nước.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm tìm ra các mối quan hệ, các xu hướng diễn ra giữa các biến số kinh tế nhằm luận giải về các vấn đề có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trính công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn quận 9.

– Phương pháp thống kê mô tả, so sánh, đối chiếu và tổng hợp được sử dụng để có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát, xác thực và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động, các kết quả và hiệu quả kinh tế – xã hội do quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế mang lại.

* Nguồn số liệu sử dụng

Số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập từ các nguồn chính sau :

  • Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh của Cục Thống kê TP.HCM.
  • Số liệu tổng hợp, thống kê của Ủy ban nhân dân Quận 9, Phòng Thống kê, Phòng Kinh tế, Phòng Tài Nguyên – Môi trường và Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
  • Số liệu từ các báo cáo của các Viện, Sở, Ban ngành thành phố và từ các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đã công bố.
  1. Những đóng góp của luận văn:

Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận 9.

Luận văn được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận 9 trong thời gian tới.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn chia làm 3 chương như sau:

Chương 1:   Lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương 2:   Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Quận 9

Chương 3:   Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn quận 9 đến năm 2020

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ mu báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn