Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh cho công ty công trình đô thị Bà Rịa

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh là Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty công trình đô thị thành phố Bà Rịa đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  1. Sự cần thiết của đề tài

Từ xưa đến nay, đối với mọi quốc gia không phân biệt lớn, nhỏ hay giàu, nghèo thì con người là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển hay kém phát triển của quốc gia đó. Ở nước ta, từ các kỳ Đại hội trước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Gần đây nhất, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-01-2011 đến ngày 19-01-2011 đã khẳng định “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Năng lực của doanh nghiệp được hình thành bởi nhiều yếu tố như: tài sản, cơ sở vật chất, con người, tài sản vô hình, công nghệ …cho nên nhân lực vừa là nguồn lực vừa là một năng lực quan trọng trong đó con người là yếu tố quyết định cho ta thấy rằng nhân lực là nguồn lực vô cùng quý giá để quyết định sự thành công hay thất bại của đất nước nói chung và tổ chức, doanh nghiệp nói riêng đặc biệt là trong thời kỳ đất nước ta phấn đấu đến năm 2020 cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Là một đơn vị sử dụng nhiều lao động nhưng Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa chưa xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Để có cách nhìn mang tính bao quát và dài hạn nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh, xét thấy Công ty cần phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, nhận thấy phát triển nguồn nhân lực cho Công ty là hết sức cần thiết và cấp bách nên tôi chọn đề tài “phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Công trình Đô thị Thành phố Bà Rịa” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là đề xuất chiến lược và những chính sách phát triển nguồn nhân lực một cách tổng quát, sâu, rộng để đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển chung của Công ty. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, các vấn đề nghiên cứ được đặt ra là:

           Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực nào sẽ là lý luận soi đường cho việc hoạch định chiến lược và những chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp?

          Thực trạng các năng lực và nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trong Công ty hiện nay như thế nào? Công ty có những điểm gì mạnh và điểm gì yếu?

          Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như thế nào? Đâu là những cơ hội và đâu là những nguy cơ, thách thức mà môi trường đem lại?

          Chiến lược kinh doanh nào Công ty nên lựa chọn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng mục tiêu phát triển cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty?

Từ mục tiêu và các vấn đề cần nghiên cứu ở trên, luận văn phải thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Thứ nhất: hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược nói chung và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp riêng, cũng như mối quan hệ về các chính sách phát triển nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

Thứ hai: đánh giá thực trạng (môi trường bên trong) của Công ty, đặc biệt là các yếu tố về phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, rút ra được những điểm mạnh mà Công ty cần phát huy và những điểm yếu cần cải thiện.

Thứ ba: đánh giá môi bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Từ đó, nhận dạng những cơ hội mà Công ty cần tận dụng và những nguy cơ, thách thức Công ty cần né tránh.

Thứ tư: hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực (mục tiêu, kế hoạch, chính sách) để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác phát triển nguồn nhân lực. Còn phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn về không gian là trong Công ty. Các chính sách và kế hoạch đề ra được giới hạn về thời gian là đến 2020.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính làm chủ đạo, kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng.

Đầu tiên, phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng để hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược phát triển nguồn nhân lực bằng việc phân tích và hệ thống các lý thuyết có liên quan.

Tiếp theo, phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện để phân tích môi trường hoạt động của Công ty qua các phương pháp phân tích, so sánh và mô tả tính chất của môi trường.

Cuối cùng, phương pháp nghiên cứu định tính còn được sử dụng đề mô tả chiến lược và các chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Phương pháp nghiên cứu đề tài này chủ yếu sử dụng dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, trong đó dữ liệu thứ cấp là chủ yếu. Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tài liệu của các nhà nghiên cứu trước đây,  các tài liệu, báo cáo của tỉnh Bà rịa-Vũng tàu, Thành phố Bà Rịa và của Công ty. Dữ liệu sơ cấp được thu thập chủ yếu qua quan sát thực tế.

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu định tính thông qua việc phân tích các dữ liệu định tính để lượng hóa chúng thành những dữ liệu định lượng. Phương pháp chủ yếu được sử dụng để thiết lập ma trận đánh giá các yếu tố bên trong, ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài và ma trận hoạch định chiến lược định lượng.

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được tổ chức thành 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của Công ty.

Chương 3: Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty đến năm 2020.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác là: Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh mua căn hộ chung cư tại Hồ Chí Minh đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tốt nghệp tài chính ngân hàng,báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập nhân sự để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment