Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh công ty xăng dầu Petrolimex Sài Gòn

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

. Sự cần thiết của đề tài

          Một trong những vấn đề khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nền kinh thế thị trường là quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu phải đáp ứng ngày càng cao của người lao động (NLĐ) trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo nên sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị phải có những quan điểm mới, phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về QTNNL.

Ngày nay, các công ty thành đạt và nổi tiếng luôn xem NNL là một tài sản qúy báu và có giá trị nhất của công ty. Quan niệm của những nhà lãnh đạo các công ty hàng đầu thế giới đều cho rằng các công ty hơn thua nhau ở chỗ họ có được một lực lượng nhân sự như thế nào. QTNNL là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Vấn đề nhân lực và QTNNL có tầm quan trọng đặc biệt đối với một tổ chức nói chung và đối với các nhà quản trị nói riêng, vì mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức. Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Công ty xăng dầu Khu vực II, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay là vấn đề QTNNL. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là khoa học và nghệ thuật QTNNL chưa được ứng dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong đó có Công ty xăng dầu Khu vực II, một trong những Công ty vẫn còn tồn tại một số bất cập so với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và phát triển của thế giới.

Từ nhận thức trên, thực hiện phương châm (slogan) “để tiến xa hơn” tiến tới xây dựng Petrolimex Sài Gòn (Công ty) trở thành một Công ty phát triển mạnh và bền vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác QTNNL cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ở từng thời kỳ. So với yêu cầu và mục đích xây dựng một Petrolimex hiện đại và hội nhập, công tác QTNNL của Công ty (CT) cần tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại. Chính vì vậy, với những kiến thức được trang bị, hiểu biết thực tế về Công ty và với mong muốn đóng góp những ý kiến để đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác QTNNL tại Công ty góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Công ty. Tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài gòn)” để làm luận văn tốt nghiệp chương trình cao học của mình. Mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn của công tác QTNNL tại Công ty.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong công tác quản trị nguồn nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp, đã từ lâu các nhà khoa học, các tổ chức quản lý lao động, các cơ quan quản lý Nhà nước đã nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực. Một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài như sau:

Những nghiên cứu trên thế giới: Các nhà khoa học và nhiều tác giả trên thế giới đã nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực. Họ đã nghiên cứu về tổ chức lao động, hành vi lao động và đưa ra những Thuyết. Tuy mỗi học Thuyết có những quan điểm khác nhau nhưng đều có những giá trị áp dụng nhất định trong việc quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả hơn ở từng thời kỳ.

Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu khác như nghiên cứu của Smith, Kendall và Hulin (1969) của trường Đại học Cornell đã xây dựng các chỉ số mô tả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của một người thông qua các nhân tố là: đặc điểm công việc, tiền lương, thăng tiến, đồng nghiệp, và sự giám sát của cấp trên. Còn nhà nghiên cứu Weiss và đồng nghiệp (1967) của trường Đại học Minnesota thì đưa ra các tiêu chí đo lường sự hài lòng công việc thông qua Bảng câu hỏi hài lòng Minnesota trong đó có các câu hỏi về: khả năng sử dụng năng lực bản thân, thành tựu, tiến bộ, thẩm quyền, chính sách công ty, đãi ngộ, đồng nghiệp, sáng tạo, sự độc lập, giá trị đạo đức, sự thừa nhận, trách nhiệm, sự đảm bảo, địa vị xã hội, sự giám sát của cấp trên, điều kiện làm việc,  v.v…(Nguyễn Thọ Vân, 2012)

         – Tại Việt Nam cũng có nhiều nhà khoa học và các tác giả đã nghiên cứu vấn đề QTNNL, điển hình như: Nghiên cứu: “Đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của Trần Kim Dung (1999); Bùi Văn Cảnh (2004), Quản trị nguồn nhân lực tại công ty tư vấn xây dựng điện 2 Thu hút và duy trì nguồn nhân lực Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM…..

Nhìn chung các nghiên cứu đã thống nhất nhận thức những vấn đề về QTNNL nói chung, kinh nghiệm tổ chức và QTNNL tại các quốc gia, các tổ chức cũng như những doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu về công tác QTNNL tại Công ty xăng dầu khu vực II. Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Công ty, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNNL tại Công ty một cách hữu hiệu nhất.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục tiêu nghiên cứu: Tìm ra những giải pháp cụ thể, những đề xuất định hướng, nhằm hoàn thiện công tác QTNNL tại Công ty trong thời gian tới.

* Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Hệ thống lý luận về công tác QTNNL để làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu.

– Phân tích thực trạng công tác QTNNL tại Công ty để tìm ra những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để khắc phục.

– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTNNL tại Công ty để tìm ra những cơ hội cần tận dụng và những nguy cơ cần né tránh.

– Phân tích ma trận Swot để hình thành và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QTNNL của Công ty một cách hữu hiệu nhất.

Trên cơ sơ tài liệu và số liệu để nghiên cứu được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn từ 2008 – 2012. Với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về QTNNL của các doanh nghiệp.

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng công tác QTNNL của Công ty những năm qua; đánh giá những kết quả, những tồn tại và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó.

Nội dung 3: Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác QTNNL.

Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QTNNL của Công ty.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

          – Đối tượng: Công tác quản trị nguồn nhân lực.

          – Phạm vi: Trong giới hạn của đề tài chỉ nghiên cứu tại Công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn).

5. Phương pháp nghiên cứu

          Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng. Cụ thể:

– Phương pháp nghiên cứu định tính: Sử dụng để hệ thống cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng. Dữ liệu nghiên cứu định tính là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ những nghiên cứu trước đây và các báo cáo tại Công ty. Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả xử lý dữ liệu bằng các phương pháp: Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp; Phương pháp phỏng vấn chuyên gia; Phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT), so sánh, mô tả hệ thống và khái quát hóa.

– Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng nhằm mục đích đo lường, đánh giá mức độ, kết quả của công tác QTNNL tại Công ty. Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định lượng là dữ liệu sơ cấp được thu thập từ quan sát, đặc biệt là qua bảng khảo sát (Phụ lục 1). Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được thống kê phân tích qua phần mềm Excel. Ngoài ra còn sử dụng các bảng, biểu và sơ đồ minh họa nhằm làm tăng thêm tính trực quan và thuyết phục trong quá trình nhận xét, đánh giá.

 6. Bố cục của luận văn

          Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại CT xăng dầu Khu vực II

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu Khu vực II.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ mu báo cáo thc tp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment