Báo cáo thực tập nhân sự tại xí nghiệp khai thác dầu khí Việt Nga Vietsopetro

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp nhân s là hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh Việt Nga Vietsopetro giai đoạn 2014-2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  1. Sự cần thiết của đề tài

Từ xưa đến nay con người là đối tượng nghiên cứu, là vấn đề trung tâm của mọi ngành khoa học.Trong bất kỳ chế độ nào, con người cũng đều được xác định là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của con người ngày càng sâu rộng hơn, các vấn đề xung quanh con người ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy việc nghiên cứu con người cũng đòi hỏi chiều sâu hơn, khó khăn hơn và cần thiết hơn.

Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được xem là nguồn lực của mọi nguồn lực, giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở phạm vi doanh nghiệp, NNL được xem là nguồn tài nguyên quý giá, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề quản trị NNL đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó Xí nghiệp khai thác dầu khí  – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro không phải là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, hiện nay XNKTDK – LDVN Vietsovpetro đang đối mặt với nhiều thách thức cho sự phát triển NNL tại doanh nghiệp. Hoạt động hoạch định, các chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ và phát triển nguồn nhân lực còn nhiều bất cập. Nhìn chung, hoạt động quản trị NNL tại xí nghiệp chưa theo kịp yêu cầu thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thiếu các giải pháp vận dụng các lý thuyết quản trị vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Tác giả đã tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chưa có nhiều đề tài nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở các báo cáo chuyên đề mà chưa phải là một nghiên cứu mang tính toàn diện. Bên cạnh đó, tác giả đã tìm hiểu trên thư viện thì chỉ có vài đề tài luận văn thạc sĩ có liên quan đến nguồn nhân lực tại Liên doanh Vietsovpetro như viết về sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên công ty liên doanh Việt – Nga của tác giả Văn Nữ Phương Thảo hay về công tác tiền lương, tiền thưởng tại xí nghiệp sửa chữa cơ điện Vietsovpetro của tác giả Lê Thị Hạnh Thúy nhưng chưa có nghiên cứu nào về quản trị NNL trong doanh nghiệp này. Qua các công trình nghiên cứu được tìm hiểu đã giúp cho tác giả hệ thống lại các kiến thức, lý luận về nguồn nhân lực cũng như một số hiện trạng về hoạt động có liên quan, ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại XNKTDK –LDVN Vietsovpetro.

Như vậy đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại XN Khai thác dầu khí – LDVN Vietsovpetro giai đoạn 2014- 2020 ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã công bố và thật sự cần thiết với mong muốn tìm giải pháp góp phần vào việc xây dựng đội ngũ lao động XNKTDK từng bước chuyên nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng và sự ổn định NNL lâu dài.

  1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Nghiên cứu về quản trị NNL không phải là một vấn đề mới. Cho đến nay có rất nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới và Việt nam nghiên cứu và viết nhiều tài liệu về vấn đề này. Tuy nhiên, tại Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn theo tư duy cũ chưa thấy được vai trò cực kỳ quan trọng của NNL. XNKTDK – LDVN Vietsovpetro ra đời trong thời kỳ kinh tế Việt Nam còn bao cấp, vì vậy cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác, công tác quản trị NNL cũng còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, trong môi trường ngày càng biến động, để tiếp tục phát triển bền vững, công tác quản trị NNL cần được quan tâm nhiều hơn. Hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp cũng như nâng cao vị thế cạnh tranh và đứng vững trên thương trường. Luận văn đã đi sâu phân tích đầy đủ thực trạng công tác quản trị NNL tại doanh nghiệp và đề ra những giải pháp góp phần khắc phục những điểm còn hạn chế và tăng cường công tác quản trị NNL nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của lực lượng nồng cốt này để giúp Xí nghiệp thích nghi với tình hình mới.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là báo cáo thực tập nhân sự nâng cao công tác quản trị NNL tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

  • Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị NNL.
  • Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác quản trị NNL tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro.
  • Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NNL tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro giai đoạn 2014-2020 .
  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác quản trị nguồn nhân lực tại XNKTDK.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Không gian: Đề tài chọn nghiên cứu toàn bộ cán bộ, nhân viên và một phần công nhân tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro, cụ thể như sau:

+ Ban Giám đốc – Lãnh đạo các phòng ban.

+ Giám đốc xí nghiệp, trưởng, phó phòng , ban, đội  trực thuộc.

+ Nhân viên các bộ phận trực thuộc.

Tập trung nghiên cứu sâu vào lao động gián tiếp, mặc dù bộ phận này chiếm số lượng không cao như lực lượng lao động trực tiếp, nhưng đây là bộ phận tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo công ty trong việc đưa ra các chính sách chiến lược và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

– Thời gian: Từ năm 2013-2014

  1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Sử dụng phương pháp thống kê và dự báo.

Đề tài sử dụng các số liệu sơ cấp thông qua hình thức phỏng vấn cán bộ công nhân viên công ty. Các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nguồn số liệu của công ty. Bên cạnh đó, dữ liệu còn được thu thập từ ngành Báo chí, mạng internet và các công trình đã công bố.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải hoạt động hiệu quả hơn. Không ngoài quy luật đó, XNKTDK – LDVN Vietsovpetro là một cánh chim đầu đàn trong LDVN Vietsovpetro. Tuy nhiên cách thức quản trị NNL của Xí nghiệp còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong tương lai. Vì vậy, hoàn thiện công tác quản trị NNL là một yêu cầu cấp thiết đối với công ty trong thời gian tới.

Báo cáo thực tập nhân sự đã nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động quản trị NNL ở cả ba chức năng thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì NNL.

Luận văn giúp Ban điều hành có một cái nhìn tổng thể về thực trạng công tác quản trị NNL của đơn vị đồng thời có tác dụng như một nghiên cứu tiền khả thi giúp đơn vị sử dụng NNL của đơn vị một cách hiệu quả hơn, góp phần định hình chiến lược phát triển NNL trong thời gian tới cũng như giúp công ty cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bảng, hình vẽ và biểu đồ nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị NNL.

– Chương 2: Thực trạng quản trị NNL tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro.

– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NNL tại XNKTDK – LDVN Vietsovpetro.

– Kết luận.

– Tài liệu tham khảo.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự tại trường Cao đẳng Vabis Hồng Lam đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn