Báo cáo thực tập khác quản trị vật tư của công ty Hoàng Anh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác  Qun tr vt tư ca công ty c phn cu kin bê tông Hoàng Anh, huyn Nam Trc tnh Nam Đnh để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trƣờng mở cửa, hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết các quốc gia đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh, cạnh tranh là môi trƣờng, động lực cho sự phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp lựa chọn cho mình hình thức cạnh tranh khác nhau nhƣ: Cạnh tranh qua giá cả, cạnh tranh bằng sản phẩm khác biệt, v.v.

Trong những năm gần đây, thị trƣờng vật tƣ nƣớc ta có nhiều biến động. Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo đó là sự gia tăng của nguyên vật liệu đầu vào. Vì vậy, các công ty trong nƣớc phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự biến động của thị trƣờng vật tƣ. Vật tƣ là tài sản dự trữ sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lƣu động, thƣờng xuyên biến động. Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thƣờng, các doanh nghiệp sản xuất phải thƣờng xuyên mua vật tƣ và xuất dùng cho sản xuất. Chi phí vật tƣ thƣờng chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm nên mỗi công ty phải có chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với vật tƣ từ khâu cung cấp đến khâu sử dụng, bảo quản sao cho có hiệu quả. Trên thực tế, không ít các doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong công tác đảm bảo vật tƣ cho sản xuất, đáp ứng đƣợc các yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh nhƣ: Cung ứng đầy đủ các loại vật tƣ về số lƣợng, chất lƣợng đúng quy cách phẩm chất, kịp thời gian và đồng bộ. Quản lý vật tƣ là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự tồn tại và phát triển của công ty. Thế nên các đơn vị phải tuân thủ theo một chu trình quản lý vật tƣ một cách khoa học, nhằm đảm bảo cho đơn vị mình có một hệ thống quản lý tốt nhất, không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Năm 2012 cho đến nay, Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh phải vƣợt qua sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp bê tông, trong đó có nhiều công ty nƣớc ngoài đầu tƣ rất mạnh. Giá cả vật tƣ đầu vào liên tục tăng cao, nhất là giá thép của nƣớc ngoài (loại vật tƣ đầu vào chủ yếu chiếm gần 40% giá thành phẩm của Công ty). Cát của Campuchia không đƣợc xuất sang Việt Nam, nên giá tăng đến gần 30%; giá than, xăng, dầu, đá, xi măng đều tăng; tỷ giá hối đoái ngoại tệ và lãi suất ngân hàng biến động là những áp lực hết sức nặng nề cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị vật tƣ của Công ty.

Là một Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh cũng gặp bất cập trong công tác quản trị vật tƣ sao cho có hiệu quả nhất. Hàng năm Công ty luôn mong muốn hoàn thiện công tác quản trị vật tƣ để đảm bảo đủ vật tƣ cho sản xuất, đồng thời có thể ứng phó với những thay đổi của thị trƣờng. Do đó, tôi chọn đề tài: “Quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định” để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ.

2.  Mục tiêu nghiên cứu

2.1.  Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng quản trị vật tƣ của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ của Công ty.

2.2.  Mục tiêu cụ thể

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về quản trị vật tƣ và hiệu quả quản trị vật tƣ của doanh nghiệp.
  • Phân tích thực trạng công tác quản trị vật tƣ của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng
  • Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ cho Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.  Đối tượng nghiên cứu

  • Công tác quản trị vật tƣ của Công ty Cổ phần cấu  kiện bê tông  Hoàng
  • Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị vật tƣ tại Công ty Cổ phần cấu kiện Hoàng
  • Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng

3.2.  Phạm vi nghiên cứu

  • Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung tìm hiểu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ thuộc loại đối tƣợng lao động của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng
  • Phạm vi về không gian: Đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng
  • Phạm vi về thời gian: Các thông tin, số liệu, dữ liệu phục vụ cho đề tài đƣợc thu thập qua các năm (2008 – 2014).

4.  Ý nghĩa khoa học của luận văn

Góp phần nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh;

– Là tài liệu tham khảo cho các học viên trình độ đại học và thạc sĩ chuyên ngành kinh tế và quản tri kinh doanh.

5.  Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có bốn chƣơng:

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị vật tƣ tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh;

Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu;

Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản trị vật tƣ tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh;

Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tƣ tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment