Báo cáo thực tập khác quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp khác tăng cường qun lý nhà nước đi vi các công ty xây dng thuc B Nông nghip và Phát trin Nông thôn để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho: 

1.   Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu quả cần gia tăng vai trò quản lý của nhà nước. Theo đó, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp và luôn luôn biến động, nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như nước ta hiện nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Trong đó có việc quản lý các công ty xây dựng trực thuộc Bộ. Thực tế, hoạt động quản lý các công ty xây dựng này tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mang tính đặc thù khi nó vừa chịu sự thực thi pháp luật về xây dựng của Nhà nước, vừa tuân theo các tiêu chuẩn ngành nghề của Bộ Xây dựng, vừa chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nền kinh tế và tập trung sang hoạt động theo cơ chế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bộc lộ những bất cập, hạn chế về năng lực cạnh tranh và hoạt động  khi đứng trước các cơ hội và thách thức mới. Thực trạng đó có liên quan đến QLNN đối với loại hình DN này. Thực tế, những năm qua cho thấy trong lĩnh vực này còn tồn tại nhiều vấn đề như: công tác dự báo và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các công ty xây dựng trực thuộc Bộ còn hạn chế; Một số chính sách, quy định phát triển của Nhà nước, của Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường… thiếu đồng bộ, chưa kịp thời và chưa phù hợp với cơ chế thị trường; Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp này chưa hiệu quả, còn có hiện tượng thất thoát, lãng phí; Hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp này chưa kịp thời, trách nhiệm giải trình chưa rõ ràng, gây khó khăn cho quy trách nhiệm và xử lý sai phạm. Từ thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, hoàn thiện QLNN đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ NN&PTNT nhằm định hướng hoạt động của các công ty xây dựng này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo ra môi trường thuận lợi để các công ty xây dựng trực thuộc Bộ NN&PTNT nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được các nhiệm vụ phục vụ Nông nghiệp và SXKD có hiệu quả.

Xuất phát từ những lý do trên, ý thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý của nhà nước đối với các công ty xây dựng nói chung, và các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng đối với sự phát triển của đất nước, nên sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tôi đã chọn đề tài “Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình, với hi vọng sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào sự phát triển của các công ty xây dựng trực thuộc Bộ NN&PTNT thông qua một số đề xuất hoàn thiện, đổi mới QLNN đối với các doanh nghiệp này.

2.   Mục tiêu nghiên cứu

2.1.    Mục tiêu nghiên cứu chung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hoạt động QLNN đối với các doanh nghiệp xây dựng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng thuộc  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2.2.    Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Một là, hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hai là, Phân tích hoạt động của các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới tác động của Quản lý nhà nước, đánh giá thực trạng của Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ba là, Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện được sứ mệnh của mình trong điều kiện hội nhập toàn cầu.

3.   Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.    Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3.2.    Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động QLNN đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động QLNN đối với các công ty này.

Phạm vi về thời gian: giai đoạn nghiên cứu 2006 – 2013, là giai đoạn Việt Nam hội nhập sâu, rộng kinh tế quốc tế sau khi chính thức gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới, sau đó là sự suy thoái kinh tế. Hoạt động QLNN đối với các công ty xây dựng nói chung và các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng cần có những sự điều chỉnh hợp lý, trên cơ sở đó luận văn đưa ra những giải pháp ứng dụng trong thời gian tới.

4.   Ý nghĩa khoa học và đóng góp của đề tài

4.1.    Ý nghĩa khoa học

Luận văn phát triển cơ sở lý luận về QLNN đối với các công ty xây dựng  trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; xây dựng tiêu chí tổng quát đánh giá QLNN đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4.2.    Đóng góp của đề tài

Phân tích hoạt động của các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới tác động của Quản lý nhà nước, đánh giá thực trạng của Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm đảm bảo cho các doanh  nghiệp thực hiện được sứ mệnh của mình trong điều kiện hội nhập toàn cầu.

5.   Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động Quản lý nhà nước đối với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương 4: Một số biện pháp tăng cường hoạt động Quản lý nhà nước đối  với các công ty xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment