Báo cáo thực tập khác quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác   Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lý do chọn đề tài

Hiện nay, theo xu thế phát triển chung của nhân loại đang bƣớc vào kỷ nguyên nền kinh tế tri thức. Đất nƣớc ta đang trên đƣờng đổi mới, với sự chuyển dịch đa dạng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hƣớng CNH – HĐH và chú trọng phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Vì khoa học – công nghệ là trí tuệ của con ngƣời đƣợc hình thành và phát triển trong quá trình giáo dục và đào tạo, nên ta đang đứng trƣớc rất nhiều thời cơ và thách thức mới. Nhận thấy rõ tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nƣớc ta rất quan tâm đến chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực thông qua GD&ĐT, Đảng ta xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [12,108].

Phát triển nguồn nhân lực và nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao đang là vấn đề cấp bách, đủ để đáp ứng cho sự nghiệp CNH – HĐH của đất nƣớc trong giai đoạn hiện nay. Vậy nguồn nhân lực ấy lấy ở đâu ra và ta phải làm thế nào để có đƣợc nguồn nhân lực có chất lƣợng cao đó. Luật giáo dục năm 2009, chƣơng III điều 27 đã xác định mục tiêu giáo dục THPT: “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thƣờng về kĩ thuật và hƣớng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hƣớng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động” [24,7].

Để thực hiện tốt vấn đề này, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nƣớc, đồng thời tạo ra cơ hội canh tranh nguồn nhân lực trong nƣớc, khu vực và trên thế giới, Bộ GD&ĐT ra chỉ thị số 33/ 2003/CT

-BGDĐT   ngày 23/7/2003  về  việc  tăng  cƣờng  dạy nghề  cho  học  sinh phổ thông, trong đó nêu rõ vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục dạy nghề; nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung và những biện pháp thực hiện  hoạt động giáo dục dạy nghề cho học sinh phổ thông [7].

Nhƣ vậy, vấn đề giáo dục dạy nghề có ý nghĩa hết sức quan trọng và đƣợc coi là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện, đƣợc khẳng định trong Luật giáo dục năm 2009.

Thực trạng công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy nghề phổ thông ở các trƣờng THPT hiện nay phần nào chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục cho học sinh kiến thức về kĩ thuật và dạy nghề, là những tiền đề cơ bản để giúp học sinh khi ra trƣờng có định hƣớng nghề nghiệp đúng đắn, có sự lựa chọn con đƣờng học tiếp hoặc tìm việc làm phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội. Học sinh hiện nay còn thiếu thông tin cơ bản về nghề nghiệp trong xã hội, lúng túng khi chọn hƣớng đi sau khi tốt nghiệp, học sinh trung học phổ thông chỉ biết lựa chọn thi vào các trƣờng Đại học, Cao đẳng.

Nguyên nhân làm cho hoạt động DNPT ở trƣờng THPT chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu về giáo dục dạy nghề là do nhận thức của CBQL, giáo viên còn xem nhẹ vai trò giáo dục nghề nghiệp. Các trƣờng trung học phổ thông thƣờng chỉ tập trung vào việc dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản, mà ít quan tâm tới việc dạy nghề cho học sinh, hoạt động DNPT ở trƣờng THPT hiện nay chƣa đƣợc xem là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu giáo dục học sinh toàn diện. Nếu có định hƣớng DNPT cho học sinh ở trƣờng THPT thì chủ yếu vẫn bằng phƣơng pháp thuyết trình, không phát huy đƣợc hứng thú, tƣ duy sáng tạo của học sinh. Đội ngũ giáo viên làm công tác DNPT chƣa đƣợc đào tạo và bồi dƣỡng đầy đủ kiến thức và kĩ năng thực hành để thực hiện dạy nghề sao cho có hiệu quả. CSVC, trang thiết bị, phòng DNPT, phòng xƣởng dạy thực hành nghề phổ thông, các phần mềm tƣ vấn để tƣ vấn tổ chức các hoạt động dạy nghề ở trƣờng THPT còn thiếu. Công tác phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo khác để đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho học sinh còn hạn chế. Công tác dạy nghề phổ thông ở trƣờng THPT chỉ đƣợc xem là một hình thức cộng điểm khuyến khích, chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu giúp học sinh tìm hiểu nghề, làm quen với một số kỹ năng lao động nghề nghiệp.

Để giải quyết các vấn đề khoa học đã nêu ở trên, tôi lựa chọn đề tài  Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương,  tỉnh Vĩnh Phúc” để nghiên cứu.

2.  Mục đích nghiên cứu

Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động DNPT cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

3.1.  Khách thể nghiên cứu

Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

3.2.  Đối tượng nghiên cứu

Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

4.  Giả thuyết khoa học

Vấn đề dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông ở nƣớc ta hiện nay còn nhiều bất cập trƣớc yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của sự nghiệp CNH- HĐH. Nếu nghiên cứu và thực hiện thành công các giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề một cách khoa học, có tính khả thi thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông (một số khái niệm cốt lõi liên quan đến quản lý giáo dục dạy nghề).

Đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó phân tích các nguyên nhân của thực trạng.

Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

6.  Phƣơng pháp nghiên cứu

6.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu tài liệu văn bản, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nƣớc, liên quan đến quản lý hoạt động giáo dục dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông; hệ thống hóa cơ sở lí luận đánh giá thực trạng; đề xuất các giải pháp quản lí hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông.

6.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phƣơng pháp quan sát: Tiếp cận hoạt động quản lí dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phƣơng pháp điều tra: Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra để thu thập  số liệu, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh phổ thông làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học  sinh phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phƣơng pháp phỏng vấn: Phỏng vấn cán bộ quản lí, giáo viên có kinh nghiệm về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông.

Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông.

6.3.  Các phương pháp hỗ trợ khác

Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu thu thập đƣợc thông qua khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông, làm cho kết quả nghiên cứu đảm bảo chính xác, khách quan.

7.  Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, mục lục, tài liệu tham khảo: luận văn gồm có 3 chƣơng.

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông.

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chƣơng 3: Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh phúc.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment