Báo cáo thực tập khác quản lý hệ thống kênh phân phối tại công ty Bắc Thái

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp khác  qun lý h thng kênh phân phi ti Công ty xăng du Bc Thái để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

1.               Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Ngày nay, với xu hƣớng phát triển của xã hội các  hình thức  mua bán  đều thông qua trung gian phân phối để đến đƣợc hầu hết  ngƣời tiêu dùng  nhanh chóng và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Vì vậy, việc quản lý  một hệ  thống kênh phân phối vững chắc sẽ là một bƣớc  quan trọng bên cạnh những  tiêu chí khác nhƣ sản phẩm, giá cả và tiếp xúc hỗn hợp. Thông qua quản lý  kênh phân phối, doanh nghiệp có thể thiết lập đƣợc các lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp tổ chức tốt khâu phân phối trên nền tảng thế mạnh và các nhân     tố thành công của doanh nghiệp cũng nhƣ của ngành  hàng.

Công ty Xăng dầu Bắc Thái là một doanh nghiệp nhà nƣớc trực thuộc  Tập đoàn Xăng dầu  Việt Nam chuyên tiếp nhận xăng dầu để phân phối cho   nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh gồm các sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas…

Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng nhƣ các  biến đổi và tác động từ các  yếu  tố của môi trƣờng kinh doanh,  việc quản lý    hệ thống kênh phân phối của Công ty đã có những khó khăn nhƣ: Chƣa xây dựng chiến lƣợc cung cấp sản phẩm tới thị trƣờng. Bộ máy quản lý hệ thống kênh phân phối chƣa đƣợc hoàn thiện. Chƣa xây dựng đƣợc hệ thống đánh giá các thành viên kênh… làm ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh doanh. Với mục tiêu  tìm hiểu những ƣu nhƣợc điểm từ việc quản lý hệ thống kênh phân phối để có thể đƣa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phân phối và khắc phục những nhƣợc điểm còn tồn tại. Chính vì  vậy, trên cơ sở những kiến thức đã  học và kinh nghiệm thực tế có đƣợc trong quá trình công tác tại Công ty xăng dầu Bắc Thái, em đã chọn đề tài: “Quản lý  hệ  thống  kênh phân phối tại  Công ty xăng dầu Bắc Thái” là để tài nghiên   cứu.

2.  Mục tiêu nghiên cứu

2.1.  Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Bắc Thái góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của Công ty.

2.2.  Mục tiêu cụ thể

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về tổ chức và quản lý hoạt động kênh phân phối.
  • Phân tích, đánh giá quản lý hệ thống kênh phân phối xăng dầu tại Công ty trong thời gian
  • Đƣa ra giải pháp khắc phục các hạn chế trong quản lý kênh phân phối hiện tại của Công ty

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1.Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề về tổ chức quản lý và các hoạt động của hệ thống kênh phân phối xăng dầu của Công ty hiện đang áp dụng thực tế.

3.2.Phạm vi nghiên cứu

+ Phạm vi không gian

Quản lý hệ thống kênh phân phối toàn Công ty xăng dầu Bắc Thái tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn trong quá trình CNH, HĐH.

+ Phạm vi thời gian

Đề tài sử dụng số liệu tại công ty xăng dầu Bắc Thái giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014

+ Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý phát triển hệ thống kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Bắc Thái.

4.  Bố cục của đề tài

Đề tài gồm có 4 chƣơng nhƣ sau:

Chƣơng 1: Cơ sở  lý  luận và thực tiễn về tổ chức, quản lý  hệ thống  kênh phân phối xăng  dầu.

Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu

Chƣơng 3: Thực trạng quản lý hệ  thống kênh phân phối tại Công ty  xăng dầu Bắc Thái.

Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Bắc  Thái.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment