Báo cáo thực tập khác ở trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác   Phát triển chương trình nhà trường ở trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lý do chọn đề tài

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, làm cho các quốc gia trên thế giới có những biến đổi sâu sắc, đó là sự chuyển dịch từ nền kinh tế hậu công nghiệp sang nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa. Những thay đổi to lớn đó của thời đại, đòi hỏi mỗi quốc gia muốn tồn tại và phát triển thì cần phải đào tạo đƣợc một nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Vì thế, ngày nay, hơn bao giờ hết, các quốc gia trên thế giới đã và đang tích cực lựa chọn các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học – nơi cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng những đổi thay to lớn trong  mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những giải pháp phát triển giáo  dục và đào tạo đƣợc các nƣớc quan tâm nhiều nhất là phát triển chƣơng trình nhà trƣờng theo hƣớng tiếp cận năng lực ngƣời học.

Đối với một nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc và hội nhập quốc tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định giáo dục và đào tạo nƣớc ta trong những năm qua đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập trong hoàn cảnh hiện nay; từ đó Nghị quyết đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà Nƣớc và toàn dân ta về công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo, hƣớng đến một nền giáo dục chất lƣợng cao, hiệu quả hơn, hiện đại hơn đáp ứng yêu cầu của đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đó là sự đổi mới toàn diện từ quan điểm, tƣ tƣởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện. Từ đây việc đổi mới chƣơng trình giáo dục trong các nhà trƣờng hay trong các cơ sở giáo dục đã trở nên cấp thiết nhằm thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI của Đảng ta.

Trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng tỉnh Phú thọ đƣợc thành lập từ năm 1982, đến nay đã có hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Trong hơn 30 năm qua, nhà trƣờng đã đào tạo đƣợc 9.462 học sinh ra trƣờng, bồi dƣỡng đƣợc

8.059 học sinh giỏi cấp tỉnh, 909 học sinh giỏi cấp quốc gia và 12 học sinh đạt huy chƣơng Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Các thế hệ học sinh của nhà trƣờng đã và đang trƣởng thành trên những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà trƣờng thực sự là cái nôi bồi dƣỡng nhân tài cho tỉnh và cho đất nƣớc, đƣợc Đảng và Nhà nƣớc trao tặng nhiều phần thƣởng cao quý.

Cùng với các trƣờng THPT chuyên khác trong cả nƣớc, trƣờng THPT chuyên Hùng Vƣơng tỉnh Phú Thọ đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyền tự chủ xây dựng chƣơng trình các môn chuyên trên nền chƣơng trình giáo dục phổ thông. Từ đó, nhà trƣờng thƣờng xuyên tiến hành điều chỉnh chƣơng trình giảng dạy các môn chuyên một cách thích hợp nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục, quá trình đó đã giúp nhà trƣờng có đƣợc những kinh nghiệm thực tiễn nhất định trong công tác phát triển chƣơng trình nhà trƣờng. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác giáo dục của trƣờng cần phải nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hơn nữa. Muốn làm đƣợc điều đó, đòi hỏi trƣớc hết phải nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phát triển chƣơng trình chuyên một cách khoa học, có hệ thống, vừa phải kế thừa những thành quả, kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình trƣớc đây, vừa phải tiếp cận những lý thuyết xây dựng, phát triển chƣơng trình mang tính hiện đại; góp phần đắc lực chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc.Với các lý do nêu trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển chƣơng trình nhà trƣờng ở trƣờng trung học phổ thông Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ”.

2.  Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng về chƣơng trình giáo dục của nhà trƣờng, đề xuất một qui trình phát triển chƣơng trình nhà trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục của trƣờng.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

3.1.  Khách thể nghiên cứu

Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông; Chƣơng trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông.

3.2.  Đối tượng nghiên cứu

Qui trình phát triển chƣơng giáo dục nhà trƣờng ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.

4.  Giả thuyết nghiên cứu

Chƣơng trình giáo dục ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ trong những năm qua cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trƣờng và đạt đƣợc những kết quả rất đáng khích lệ. Song trƣớc yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, chƣơng trình giáo dục của trƣờng vẫn còn có những bất cập và cần phải đổi mới. Nếu có một qui trình phát triển chƣơng trình theo một quá trình tuần hoàn, liên tục đảm bảo chƣơng trình giáo dục của trƣờng luôn phù hợp với đặc điểm đối tƣợng học sinh lại vừa đạt đƣợc mục tiêu giáo dục của trƣờng thì kết quả giáo dục sẽ đƣợc nâng cao.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Xác định cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình nhà trƣờng phổ thông.
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng về chƣơng trình giáo dục của trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.
 • Đề xuất một qui trình phát triển chƣơng trình giáo dục ỏ trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ. Vận dụng qui trình đó vào việc thiết kế chƣơng trình một số môn chuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ngày

6.  Phạm vi nghiên cứu

 • Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu phát triển chƣơng trình các môn chuyên Toán, Vật lý, Hóa học ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.
 • Khách thể khảo sát: Cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm lâu năm ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng và học sinh tiêu biểu của trƣờng trong 5 năm trở lại đây, bao gồm:

+ Cán bộ quản lý và giáo viên của trƣờng (Ban giám hiệu, tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên giỏi): 40- 50 ngƣời.

+ Phỏng vấn sâu một số Cán bộ quản lý một số trƣờng THPT chuyên các tỉnh bạn: 10 – 15 ngƣời.

+ Học sinh đã ra trƣờng và học sinh đang học ở trƣờng: 100- 120 em.

7.  Phƣơng pháp nghiên cứu

7.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận

 • Lý luận về quản lý và đổi mới giáo dục và đào tạo.
 • Lý luận về chƣơng trình và phát triển chƣơng trình giáo dục
 • Nghiên cứu về mục tiêu, nhiệm vụ của trƣờng THPT chuyên.
 • Lý luận về học sinh giỏi: Một số quan điểm về học sinh giỏi, đặc điểm học tập của học sinh giỏi.
 • Lý luận về phát triển chƣơng trình giáo dục ở các trƣờng THPT chuyên.

7.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.1. Phương pháp điều tra

7.2.2 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

 • Phỏng vấn cán bộ quản lý của trƣờng, một số trƣờng chuyên của các tỉnh bạn.
 • Phỏng vấn cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn chuyên ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng.
 • Thăm dò bằng phiếu đối với cán bộ giáo viên có kinh nghiệm dạy học và bồi dƣỡng học sinh giỏi của trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng.

7.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

7.3. Sử dụng toán thống kê trong nghiên cứu luận văn

8.  Cấu trúc luận văn

Ngoài các phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình nhà trƣờng.

Chƣơng 2: Thực trạng về phát triển chƣơng trình nhà trƣờng ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.

Chƣơng 3: Đề xuất một qui trình phát triển chƣơng trình nhà trƣờng ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn