Báo cáo thực tập khác huy động nguồn lực tham gia phát triển giáo dục ở Phú Thọ

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lý do chọn đề tài

Xã hội hoá giáo dục là một chủ trƣơng lớn, có tầm chiến lƣợc của Đảng và Nhà nƣớc, tạo động lực và huy động mọi nguồn lực để phát triển một nền giáo dục tiên tiến, chất lƣợng ngày càng cao trên cơ sở có sự tham gia của toàn xã hội. Là một trong những phƣơng thức thực hiện để mọi ngƣời dân đều có cơ hội đƣợc học tập. Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khoá VII), Nghị quyết Trung ƣơng 2 (khoá VIII), Kết luận hội nghị Trung ƣơng 6 (khoá IX), Nghị quyết Trung ƣơng (khoá X) đã khẳng định: “Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn dân là một giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo dục”. Chủ trƣơng xã hội hoá giáo dục là xuất phát từ quan điểm coi giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nƣớc và của nhân dân.

Trong bối cảnh đất nƣớc đang bƣớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đòi hỏi Giáo dục – Đào tạo phải đào tạo một nguồn nhân lực rất lớn có chất lƣợng cao. Vì vậy, phải phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Trong điều kiện đó, Nhà nƣớc chƣa đủ sức và không thể bao cấp toàn bộ sự nghiệp phát triển giáo dục thì xã hội hoá giáo dục là một trong những phƣơng thức cơ bản để phát triển giáo dục.

Cùng với việc tăng cƣờng đầu tƣ cho giáo dục từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc, cần làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc đối với sự nghiệp giáo dục, thể hiện quan điểm của Đảng “Coi Giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc, Giáo dục – Đào tạo Đoan Hùng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, đội ngũ giáo viên thiếu, chƣa đảm bảo cơ cấu giữa các môn, đời sống giáo viên còn gặp khó khăn. Ở một số địa phƣơng, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cha mẹ chƣa nhận thức đầy đủ về vị trí tầm quan trọng của giáo dục. Nhận thức trong một số cán bộ nhân dân về công tác xã hội hoá giáo dục còn phiến diện không đầy đủ, nên chƣa huy động đƣợc các nguồn lực, các LLXH tham gia phối hợp trong công tác giáo dục.

Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra: “Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ” là một việc rất quan trọng và cần thiết.

2.  Mục đích nghiên cứu

Đề xuất biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã trên địa bàn huyện Đoan Hùng – Phú Thọ.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

 • Khách thể nghiên cứu: Vấn đề xã hội hoá giáo dục cấp xã.
 • Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ.

4.  Giới hạn, phạm vi nghiên cứu

 • Nghiên cứu biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ.
 • Số liệu điều tra từ năm 2010 đến năm 2014
 • Khách thể điều tra: Cán bộ phòng Giáo dục, hiệu trƣởng các trƣờng trong huyện, cán bộ các ngành các giới, các LLXH trong huyện, cha mẹ học sinh,…

5.  Giải thuyết khoa học

Nếu các xã áp dụng biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục phù hợp với:

 • Chức năng của các xã
 • Hoàn cảnh và điều kiện của từng địa phƣơng

Thì sẽ nâng cao chất lƣợng công tác xã hội hoá, góp phần phát triển giáo dục trong huyện.

6.  Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến xã hội hoá giáo dục, những vấn đề quản lý giáo dục, những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nƣớc về vấn đề xã hội hoá giáo dục.
 • Khảo sát, phân tích thực trạng xã hội hoá giáo dục và công tác chỉ đạo triển khai xã hội hoá giáo dục ở huyện Đoan Hùng – Phú Thọ, những thuận lợi, khó khăn, tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách
 • Đề xuất và khảo nghiệm các biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ trong giai đoạn hiện

7.  Phương pháp nghiên cứu

7.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận

 • Tổng hợp chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về xã hội hoá giáo dục.
 • Phân tích những vấn đề lý luận, các công trình nghiên cứu liên quan đến xã hội hoá giáo dục.
 • Hệ thống hoá, khái quát hoá các khái niệm, xác định bản chất của những vấn đề nghiên cứu.

7.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu hỏi
 • Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục

7.3.  Phương pháp bổ trợ

 • Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia
 • Sử dụng thống kê toán học xử lý kết quả khảo sát, điều

8.Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn chính đƣợc chia làm 3 chƣơng:

 • Chương 1. Cơ sở lý luận của việc huy động các nguồn lực tham gia phát triển giáo dục
 • Chương 2. Thực trạng triển khai công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ
 • Chương 3. Đề xuất biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng – Phú Thọ.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ lời mở đầu báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment