Báo cáo thực tập khác giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Võ Nhai

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác  Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Đói nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc và nóng bỏng của tất cả các nƣớc trên thế giới, là các vấn đề đƣợc các Chính phủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế quan tâm để tìm giải pháp hạn chế và tiến tới xóa bỏ nạn đói nghèo trên phạm vi toàn cầu.

Xóa đói, giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trƣởng bền vững. Vì vậy, Việt Nam coi xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nƣớc ta theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thực hiện xóa đói, giảm nghèo trong từng bƣớc phát triển, đảm bảo công bằng xã hội, thể hiện tính ƣu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý nghĩa nhân văn, văn hóa sâu sắc.

Tiến trình đổi mới 30 năm qua, Việt Nam đã đạt đƣợc thành tựu to lớn, đƣợc thế giới ghi nhận về tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo. Việt Nam đang từ một nƣớc thiếu lƣơng thực đã vƣơn lên thành nƣớc xuất khẩu gạo và là một trong ba nƣớc xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên số ngƣời nghèo ở Việt Nam vẫn còn lớn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tồn tại chủ yếu tập trung ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số (DTTS). Vấn đề đặt ra là phải giúp họ thoát nghèo và đây cũng là một trong những ƣu tiên hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới.

Võ Nhai là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trải qua  quá trình xây dựng và phát triển, Võ Nhai đã có những chuyển biến tích cực, vƣơn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế phát triển mạnh, bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay, đời sống của  nhân dân ngày càng  đƣợc  cải thiện,  thu  nhập  bình quân đầu ngƣời tăng  nhanh.  Đến cuối   năm 2014, toàn huyện Võ Nhai còn 21,98% [26] hộ nghèo. Công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt đƣợc những kết quả nhất định.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020 vƣơn tới nền kinh tế công nghiệp thì vấn đề xóa đói giảm nghèo cần đƣợc ƣu tiên thực hiện lên hàng đầu. Nhƣng để xóa đói giảm nghèo cần phải làm nhƣ thế nào và bắt đầu từ đâu, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo? Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính? Để từ đó đề ra đƣợc những giải pháp đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để giúp ngƣời dân thoát cảnh nghèo, có nhƣ vậy nền kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên nói riêng và nƣớc ta nói chung có cơ hội phát triển.

Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo nhƣng các công trình chƣa hoặc không nhấn mạnh vào giảm nghèo theo hƣớng bền vững, không nghiên cứu tổng thể về công tác giảm nghèo, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính bền vững cao và định hƣớng, xuyên suốt, lâu dài, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng giai đoạn và đến năm 2020. Xuất phát từ thực tế trên tôi chọn đề tài: “Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”  làm đề tài nghiên cứu luận văn.

2.   Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1.   Mục tiêu chung

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nghèo đói của các hộ nông dân huyện Võ Nhai, đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

2.1.   Mục tiêu cụ thể

  • Hệ thống hoá đƣợc lý luận và thực tiễn về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.
  • Đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo của các hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  • Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của hộ nông dân huyện Võ
  • Đề xuất đƣợc một số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Võ

3.   Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1.   Đối tượng nghiên cứu

Các hộ nông dân nghèo huyện Võ Nhai và chính sách, chƣơng trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai.

3.2.   Phạm vi nghiên cứu của đề tài

  • Không gian nghiên cứu

Đề tài đƣợc nghiên cứu tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

  • Thời gian nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu số liệu thứ cấp từ năm 2010 đến năm 2014 và số liệu sơ cấp năm 2014.

  • Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hộ nghèo huyện Võ Nhai và chính sách, chƣơng trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai; kết quả thực hiện chính sách, chƣơng trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai; các yếu tố ảnh hƣởng tới giảm nghèo cho hộ nông dân, qua đó đề xuất một số giải pháp cơ bản giúp các hộ nông dân huyện Võ Nhai giảm nghèo bền vững.

4.   Đóng góp mới của luận văn

Đƣa ra các giải pháp nhằm giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo.

5.   Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng:

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghèo và giảm nghèo bền vững Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài

Chƣơng 3: Thực trạng giảm nghèo của hộ nông dân huyện Võ Nhai

Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng, mục tiêu và giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

 TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn